VÝZKUMNÉ INOVAČNÍ CENTRUM

Zveme vás ke spolupráci
VÝZKUMNÉ INOVAČNÍ CENTRUM

Firma Aluprof má nezávislé Výzkumné a inovační centrum, které zavedlo systém řízení ISO 17025 a funguje podle něj. V prvním čtvrtletí roku 2017 Výzkumné inovační centrum zavedlo systém řízení v souladu s normou ISO 17025, v jehož následku byla podána žádost o akreditaci Polskému centru akreditace (PCA). Během auditů a závěrečného hodnocení personál laboratoře dokázal, že ústav splňuje všechna kritéria, normy a požadavky PCA.

Certifikát, který vydává Polské centrum akreditace, potvrzuje vysokou úroveň nezávislosti, nestrannosti a kompetencí personálu pracujícího ve Výzkumném inovačním centrum ALUPROF. – Dokument také dokládá, že výsledky dosahované laboratoří jsou směrodatné a nezpochybnitelné – říká Piotr Ciemała, vedoucí kvality v laboratoři. PCA při přípravě závěrečného hodnocení zdůraznilo, že silnou stránkou Výzkumného inovačního centra je angažovanost personálu a rychlé a kompetentní jednání, které je možné díky zevrubné znalosti výzkumných metod.

K Výzkumnému inovačnímu centru patří mj. největší zkušební komora ve východní a střední Evropě pro zkoušení obvodových plášťů v rozsahu fyzikálních vlastností. V komoře je možné testovat výrobky s celkovými rozměry s výškou 10 m a šířkou 10 m. Pracoviště je také připraveno na zkoušky podle amerických norem ASTM a AAMA, včetně seismických a tepelných testů. Ve Výzkumném a inovačním centru se provádějí také zkoušky požárních systémů. Zkušební pec je schopna pojmout model s rozměry 4,5 × 5 m. Laboratoř má také pracoviště pro mechanické zkoušky oken a dveří.

Laboratoř má podepsanou smlouvu s polským ústavem ITB a německým IFT Rosenheim. Je to velmi pohodlné řešení, protože negeneruje logistické náklady a zajišťuje kratší termíny realizace zkoušek a také umožňuje přímou podporu klientů během zkoušení.