GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
GDPR

Vážení klienti,

dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Smyslem zavedené právní úpravy je sjednocení pravidel pro zpracování osobních údajů na území Evropské unie.

Níže najdete informace o zpracování vašich osobních údajů firmou ALUPROF SA a pravidlech, podle kterých zpracování probíhá od 25. května 2018.

KDO BUDE ZPRACOVÁVAT VAŠE ÚDAJE?

Správcem vašich osobních údajů je firma ALUPROF SA se sídlem v Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), e-mail: aluprof@aluprof.eu.

ÚDAJE INSPEKTORA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ALUPROF SA ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je pan Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, kterého můžete kontaktovat vždy, pokud máte pochybnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů.

PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

V závislosti na účelu zpracování budeme vaše údaje zpracovávat ve vyhrazeném minimálním rozsahu a na základě ustanovení konkrétních zákonů (lex specialis) a také GDPR. V závislosti na kontextu zpracování budou mít přístup k vašim údajům zejména oprávnění zaměstnanci/spolupracovníci dceřiných společností Aluprof SA, externí poradci, auditoři a externí IT servis.

Bez ohledu na výše uvedené máte:

 • právo znát účel zpracování vašich údajů a právní základ pro zpracování firmou ALUPROF SA.
 • právo požadovat od ALUPROF SA přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a také právo na přenositelnost údajů a získání jejich kopie. Některá z uvedených práv mohou být omezena v závislosti na kontextu zpracování.
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na jeho základě před jeho odvoláním, pokud vaše údaje jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR;
 • pokud vaše jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy firmy ALUPROF SA), máte právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s vaší mimořádnou situací – proti zpracování osobních údajů založeného na tomto základě;
 • právo být neprofilován ve smyslu čl. 22 GDPR. ALUPROF SA informuje, že v případě profilování je u každé operace tohoto typu příslušná informace;
 • právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl);

Nábor zaměstnanců

Pokud se budete ucházet o práci v naší firmě, budou vaše osobní údaje použity pro účely náborového procesu. Aluprof SA neprofiluje uchazeče o zaměstnání ve smyslu čl. 22 GDPR ani nepředává jejich údaje do třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor).

Chceme vás informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme a proč a jak je používáme v náborových procesech.

Jsou tři hlavní druhy shromažďovaných údajů: kontaktní údaje (uvedené uchazečem), informace o průběhu kariéry a dřívějším zaměstnání a o kompetencích/dovednostech. Vaše údaje zpracováváme podle ustanovení zákona ze dne 26. června 1974 zákoník práce, zejména čl. 22(1). Údaje pro náborové účely uvádíte dobrovolně, avšak jsou nezbytné pro ověření uchazečů o zaměstnání – jejich neuvedení bude mít za následek neúčast v daném náborovém procesu. Aluprof SA nevyužívá údaje z náborových procesů pro jiné účely. Údaje budeme zpracovávat do okamžiku rozhodnutí o výběru uchazeče o zaměstnání a do 6 měsíců po jeho výběru.

Pokud nám chcete povolit používání vašeho životopisu pro účely budoucích náborů prováděných firmou ALUPROF SA, uveďte ve svém životopise níže uvedený souhlas:

„Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR dobrovolně uděluji souhlas s používáním údajů ze zaslaného životopisu pro účely budoucích náborů prováděných firmou ALUPROF SA do okamžiku odvolání tohoto souhlasu."

DŮLEŽITÉ! Máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu.

Přístup k vašim údajům mají pouze zmocnění zaměstnanci/spolupracovníci firmy Aluprof SA, zejména jsou to zaměstnanci HR oddělení, představenstvo společnosti a vedoucí oddělení, kterému zasíláte průvodní dopis a životopis. Ve vhodných případech mohou být vaše údaje zpřístupněny externím poradcům, auditorům a externím IT pracovníkům.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost navázat pracovněprávní vztah mezi vámi a firmou Aluprof SA. Máte právo požadovat od firmy Aluprof SA přístup k vašim osobním údajům a právo na jejich přenositelnost a získání jejich kopie a také právo na opravu, výmaz údajů, omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti jejich zpracování. Některá z uvedených práv mohou být omezena v závislosti na kontextu zpracování.

Kdykoli budete mít pochybností ohledně svých údajů, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pana Michała Geilke, iod_aluprof@grupakety.com (33) 819 53 00.

Realizace prodeje / Realizace nákupu

Pokud se stanete našimi klienty, budou vaše údaje používány pro účely realizace prodeje (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR). Týká se to zejména platebních údajů, místa dodání zboží, osob zmocněných k realizaci objednávky, vystavení prodejních dokladů a možnosti uplatňování nároků z titulu záruky.

Údaje protistrany / potenciální protistrany jsou sdělovány pouze oprávněným zaměstnancům ALUPROF SA, externím firmám provozujícím on-line platformy ALUPROF SA a v odůvodněných případech externím subjektům zajišťujícím právní služby ALUPROF SA nebo plnění smlouvy (např. spediční firmy). Pokud daný uživatel působí v oblasti obsluhované některou z dceřiných společností ALUPROF SA, budou mít zaměstnanci této společnosti také přístup k údajům uživatele, o čemž uživatel bude informován (jsou to také společnosti ve třetí zemi ve smyslu GDPR – Spojené státy, Velká Británie a Ukrajina). Údaje budou uchovávány po dobu trvání vyjednávání, smlouvy a po jejím ukončení po dobu vyplývající ze závazných předpisů, a v případě neuzavření smlouvy do 3 let od ukončení jednání.

Provozování servisu www.aluprof.com

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zajištění funkčnosti webových stránek Aluprof SA (podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) GDPR. Podrobnosti najdete v pravidlech dané služby. V případě služeb založených na vašem dobrovolném souhlasu budou osobní údaje zpracovávány do okamžiku jeho odvolání). Týká se to zejména zajištění možnosti:

 • registrace do služby Katalog pro architekty,
 • registrace do služby Autorizovaná zóna,
 • přihlášení k odběru našeho newsletteru,
 • přihlášení na námi pořádaná školení,
 • používání konfigurátorů oken, dveří a žaluzií.

Marketingové účely

Vaše osobní údaje zpracováváme pro naše marketingové účely, zejména pro propagování naší nabídky. Pokud udělíte samostatný souhlas se zasíláním Newsletteru ALUPROF SA (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), budeme používat uvedenou e-mailovou adresu, abychom vás informovali o našich nových výrobcích, událostech a akčních nabídkách. Podrobnosti najdete v pravidlech dané služby.

Zajištění bezpečnosti společnosti

Pokud se zdržujete v areálu našich závodů, zpracováváme vaše osobní údaje (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) ve formě záznamů hostů a obrazu pro účely zajištění bezpečnosti osob a majetku společnosti.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

V závislosti na účelu zpracování shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném v rámci našeho podnikání, zejména v příslušných případech to jsou:

 • identifikační údaje (např. jméno a příjmení),
 • kontaktní údaje (např. poštovní adresa a e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • daňový status (např. daňový identifikátor),
 • bankovní údaje (např. číslo bankovního účtu),
 • podrobné údaje týkající se naší spolupráce (např. objednávky, údaje související s reklamacemi)
 • vizuální monitoring (např. monitorování objektů společnosti.

Za některých okolností můžeme shromažďovat a využívat osobní údaje osob, se kterými spolupracujeme nebo bychom mohli navázat spolupráci, jako např. potenciální klienti.

Z některých příčin můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, dokonce i když s vámi přímo nespolupracujeme. Může k tomu dojít například v situaci, že vaše údaje nám poskytují naši klienti, zejména pokud jste:

 • ručitelé,
 • právní zástupci (zmocněnci),
 • strana v reklamačním procesu,
 • členové rodiny zaměstnanců / obchodních partnerů.

Právním základem těchto činností jsou ustanovení konkrétních zákonů (lex specialis) a také oprávněné zájmy, které realizuje Aluprof SA (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – můžete kdykoli vznést námitku z důvodů souvisejících s vaší mimořádnou situací – proti zpracování vašich údajů podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR.

Základ pro zpracování vašich údajů vyplývá z účelu, pro který jsou zpracovávány, a jsou to zejména:

 • vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou zboží nebo realizací naší objednávky zpracováváme pro účely realizace obchodní smlouvy, včetně dodávky zboží, pojištění a záruky,
 • vaše osobní údaje uvedené v souvislosti s náborem zpracováváme pro účely přijetí opatření na žádost osoby, jíž se údaje týkají, před uzavřením smlouvy,
 • vaše osobní údaje uvedené v registračních formulářích pro Katalog pro architekty nebo Autorizovanou zónu na www.aluprof.com a v souvislosti s přihlášením k odběru Newsletteru zpracováváme pro účely realizace smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou,
 • údaje pro používání servisu www.aluprof.com, které získáváme ze souborů cookies, zpracováváme na základě souhlasu, uděleného v souladu s čl. 173 telekomunikačního zákona,
 • vaše digitální záznamy v případě zdržování se v areálu našich závodů zpracováváme na základě oprávněného zájmu, který realizuje ALUPROF SA.

KOMU ZPŘÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Pokud chceme realizovat výše uvedené účely, můžeme vaše osobní údaje poskytnout:

 • poskytovatelům služeb, kteří vykonávají služby naším jménem,
 • přepravním firmám,
 • firmě poskytující pro nás služby dodávky a údržby našeho webového servisu,
 • daňovým nebo justičním orgánům, orgánům státní správy nebo veřejným orgánům, na žádost v rozsahu, který umožňuje zákon,
 • pojistitelům,
 • některým osobám vykonávajícím regulovanou činnost, jako jsou právníci, auditoři.,
 • zároveň Aluprof informuje, že skupina společností kapitálové skupiny Grupa Kęty (více informací najdete na adrese: https://grupakety.com/o-grupie-kety/o-nas/grupa-kety/), do které patří Aluprof, může mít oprávněný zájem na předávání vašich osobních údajů v rámci kapitálové skupiny pro interní administrativní nebo finanční účely.

JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu vyžadovanou závaznými právními předpisy nebo jinou dobu v závislosti na účelu zpracování, a zejména:

 • údaje získané při registraci v našich servisech Katalog pro architekty, Autorizovaná zóna a Newsletter budou uchovávány do okamžiku odhlášení ze servisu/odběru Newsletteru, po této době budeme vaše údaje zpracovávat po dobu nejdéle 3 let;
 • údaje získané při přihlášení na naše školení budou uchovávány po dobu 1 roku od uskutečnění školení;
 • údaje získané pro účely realizace prodeje/nákupu budou uchovávány po dobu realizace smlouvy, po této době budeme vaše údaje zpracovávat po dobu nejdéle 10 let;
 • údaje získané pro náborové účely budou uchovávány po dobu 6 měsíců od data ukončení náborového procesu;
 • údaje získané z vizuálního monitoringu v areálu závodu ALUPROF SA budou uchovávány po dobu 3 měsíců od data záznamu.

JAKÁ PRÁVA VÁM PŘÍSLUŠÍ?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu vyžadovanou závaznými právními předpisy nebo jinou dobu v závislosti na účelu zpracování, zejména:

 • právo na přístup k obsahu svých údajů – můžete požádat o informaci, jaké vaše osobní údaje máme k dispozici,
 • právo na opravu svých údajů – pokud zjistíte, že vaše údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich změnu,
 • právo na výmaz svých údajů – můžete požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud to umožňuje zákon,
 • právo na omezení zpracování údajů – pokud uznáte, že zpracovávaný rozsah údajů je příliš široký, můžete požádat o omezení tohoto rozsahu,
 • právo na vznesení námitky – můžete vznést námitku proti dalšímu zpracování údajů,
 • právo na odvolání souhlasu – pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, např. pro zasílání Newsletteru, můžete souhlas kdykoli odvolat,
 • právo na přenositelnost údajů – můžete nás požádat o předání vašich údajů jinému subjektu.

Pokud budete chtít uplatnit některé z výše uvedených práv, informujte nás e-mailem na adrese iod_aluprof@grupakety.com nebo písemně na adresu Aluprof SA, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu údajů: pana Michała Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com.

aluprof