Информация за GDPR

Принципи за обработка на лични данни
Информация за GDPR

Уважаеми Госпожи и Господа,

На 25 май 2018 година влезе в сила Регламентът на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 от 27 април 2016 относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (общ регламент за защита на данните - GDPR). Целта на регламента е да унифицира правилата за обработка на личните данни в Европейския съюз. По-долу ще намерите информация за обработката на Вашите лични данни от ALUPROF S.A. и правилата, по които това се извършва от 25 май 2018 г.

КОЙ ЩЕ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ?

Администратор на Вашите личните данни е ALUPROF SA със седалище в Белско-Бяла, ул. Варшавска 153, 43-300 Белско-Бяла (тел. +48 33 819 53 00), mail: aluprof@aluprof.eu

ДАННИ НА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ALUPROF SA е назначила инспектор по защита на данните - Господин Михал Гейлке, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, с когото можете да се свържете винаги, когато имате съмнения относно обработката на Вашите лични данни.

С КАКВА ЦЕЛ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние обработваме вашите лични данни в съответствие със стриктния минимум, необходим за целите на обработването и въз основа на специфични закони (lex specialis) и GDPR. В зависимост от контекста на обработката, вашите данни ще бъдат достъпни по-специално от оторизирани служители и сътрудници на ALUPROF SA, дъщерни дружества, външни съветници, одитори и външни доставчици на ИТ услуги.

Независимо от горното:

 • имате право да бъдете информирани както за целта, за която ALUPROF SA обработва вашите данни, така и за правното основание за обработката;
 • имате право на достъп до вашите данни, да ги коригирате, изтривате и ограничавате обработката им, правото да възразите срещу обработването им и правото да ги предавате и да получавате копия от тях. Някои от правата, посочени по-горе, могат да бъдат ограничени в зависимост от контекста на обработването
 • ако вашите данни се обработват въз основа на член 6, т. 1 (а) или член 9, т. 2 (а) от GDPR, имате право да оттеглите съгласието си за обработка на вашите данни по всяко време, без да засягате законосъобразността на обработка, извършена въз основа на Вашето съгласие преди неговото оттегляне;
 • ако вашите данни се обработват въз основа на член 6, т. 1 (f) от GDPR, тоест за целите на законните интереси, преследвани от ALUPROF SA, имате право по всяко време по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на вашите лични данни на това основание;
 • имате право да не бъдете профилирани по смисъла на член 22 от GDPR. С настоящото ALUPROF SA ви информира, че в случай на профилиране, подходящо уведомление ще придружава всяка операция от този тип;
 • право на подаване на жалба до съответния надзорен орган, който е председателят на Службата за защита на личните данни, ул. „Ставки“ 2, 00-193 Варшава, Полша; тел. +48 22 531-03-00, https://uodo.gov.pl/en.

Набиране на персонал

Ако искате да кандидатствате за работа при нас, Вашите данни ще бъдат използвани само за целите на процеса на набиране на персонал. ALUPROF SA нито извършва профилиране по смисъла на член 22 от GDPR на кандидати за работа, нито предава техните данни на трети страни, тоест страни извън Европейското икономическо пространство.

Бихме искали да Ви информираме какви данни събираме и защо и как ги използваме в процесите на набиране на персонал.

Трите основни типа данни, предоставени от кандидатите, които събираме, са данни за контакт, данни за кариерното Ви израстване и миналата Ви заетост и Вашите квалификации / умения. Ние обработваме Вашите данни въз основа на разпоредбите на Кодекса на труда от 26 юни 1974 г. по-специално чл. 22 (1). Вие доброволно предоставяте данните за нуждите на процедурата за набиране на персонал, но те са необходими за проверка на кандидатите за работа – непредставянето им ще доведе до невъзможността да участвате в в съответния процес на наемане на работа. Aluprof SA не използва данните, събрани в процесите за набиране на персонал за други цели. Ще обработваме данните до решението за избора на кандидат за работа и до 6 месеца след избора му.

Ако искате да ни разрешите да използваме Вашето CV за целите на бъдещо набиране на персонал в ALUPROF SA, включете следното съгласие във Вашето CV:

"Въз основа на член. 6 ал. 1 буква А от GDPR, давам доброволното си съгласие за използването на данните от тази автобиография за целите на бъдещо набиране на персонал в ALUPROF SA, докато това съгласие не бъде оттеглено. "

ВАЖНО! Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, но това не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето на съгласието. Вашите данни ще бъдат обработвани до оттегляне на Вашето съгласие за обработка.

Само упълномощени служители / сътрудници на Aluprof S.A. имат достъп до Вашите данни, по-специално служители на отдел Човешки ресурси, Управителния съвет на дружеството и Началника на отдела, за който кандидатствате. Когато това се налага, данните Ви могат да бъдат разкривани също на външни съветници, одитори и доставчиците на външни ИТ услуги.

Предоставянето на данни е доброволно, но ако не ги предоставите, това ще доведе до невъзможност за установяване на трудово правоотношение между Вас и Aluprof SA. Имате право да поискате от Aluprof SA достъп до Вашите лични данни и да получите копие от тях, както и да поискате тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на тяхната обработка и да възразите срещу тяхната обработка.

Когато се съмнявате в обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните - господин Михал Гейлке, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, телефон: (33) 819 53 00.

Нашите процеси, свързани с покупки и продажби

Ако сте наши клиенти, Вашите данни ще бъдат използвани за целите на реализация на продажби (съгласно член 6, ал. 1, буква а) и b) от GDPR). Това се отнася по-специално за данните за плащане, мястото на доставка на стоки, лицата, упълномощени за реализация на поръчката, издаването на документи за продажба и Ви позволява да упражнявате правата си по гаранцията.

Данните на договаряща страна/потенциална договаряща страна се разкриват единствено на служителите на ALUPROF SA, външни компании, предоставящи услуги за онлайн платформата на ALUPROF SA и, когато е оправдано, на външни лица, участващи в предоставянето на ALUPROF SA на правни услуги или изпълнение на договори, като спедиция на товари компании, например. Когато потребител работи в зона, обслужвана от едно от дъщерните дружества на ALUPROF SA, персоналът на дъщерното дружество може също да има достъп до данните на потребителя. Потребителят ще бъде информиран за това. Областите включват трети страни, както са дефинирани от GDPR, а именно Съединените щати, Обединеното кралство и Украйна. Данните ще се съхраняват, докато преговорите са в ход, засрока на договора и след приключването му за срока, предвиден в приложимото законодателство, или, когато не е сключен договор, до три години след приключване на преговорите.

Поддръжка на уебсайта www.aluprof.com

Ние обработваме Вашите лични данни, за да гарантираме функционалността на уебсайта на ALUPROF SA (в съответствие с чл. 6, ал. 1, букви а) и b) GDPR. Повече подробности можете да откриете в правилата за предоставяне на всяка от нашите услуги. В случай на услуги, основаващи с на доброволното Ви съгласие, данните Ви ще се обработват до момента на оттегляне на това съгласие. Това важи по-специално за предоставянето на възможност

 • за регистрация за услугата Каталог за архитекти
 • за регистрация за услугата Авторизирана зона
 • за абониране за нашия бюлетин,
 • за записване за обучения, организирани от ALUPROF SA.
 • използване на нашите конфигуратори за прозорци, врати и външни щори.

Маркетингови цели:

Ние обработваме Вашите лични данни за нашите маркетингови цели, по-специално за промоция на нашата оферта. Ако дадете отделно съгласие за получаване на бюлетина на ALUPROF SA (съгласно чл. 6 ал. 1, буква а) GDPR), ние ще използваме предоставения имейл адрес, за да Ви информираме за нашите нови продукти, събития и промоции. Повече подробности можете да откриете в правилата за предоставяне на всяка от нашите услуги.

Осигуряване на безопасността на Дружеството

Ако се намирате на терените на нашите заводи, ние обработваме Вашите лични данни (съгласно чл. 6 ал. 1, буква f) GDPR) под формата на регистрационни данни за нашите посетители и изображения, за да гарантираме безопасността на хората и имуществото на Дружеството.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ние събираме и използваме Вашите лични данни до степента, необходима за осъществяване на нашата дейност, и според целта, за която те се събират, по-специално тези данни включват:

 • идентификационни данни (например име и фамилно име),
 • анни за контакт (например пощенски адрес и адрес на електронна поща, телефонен номер),
 • данъчен статус (напр. данъчен номер),
 • финансови данни (напр. отчет за приходите и разходите, данъчни декларации),
 • банкови данни (напр. данни за банкова сметка),
 • подробни данни за нашето сътрудничество (напр. поръчки, данни, свързани с рекламации)
 • видео наблюдение (напр. мониторинг на обектите на Дружеството).

При определени обстоятелства може да събираме и използваме лична информация за лица, с които имаме или бихме могли да си сътрудничим, като например потенциални клиенти. По някаква причина, ние може да събираме информация за Вас, дори и ако не си сътрудничим директно. Това може да се случи например, когато Вашите данни се предоставят от наши клиенти, по-специално, ако сте:

 • поръчители,
 • законни представители (пълномощници),
 • страна в процеса на рекламация,
 • членове на семейството на служители / контрагенти,
 • включени сте в базите данни на фирмата за подбор на персонал.

Правното основание за тези действия са законните интереси, преследвани от Aluprof S.A. (съгласно чл. 6 ал. 1, буква f) GDPR). Можете да възразите по всяко време, поради причини, свързани с конкретната Ви ситуация - срещу обработката на данни въз основа на това основание.

Основанието за обработката на Вашите данни произтича от целите, за които те се обработват. Тези цели включват:

 • ние обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с поръчката на стоки или изпълнението на нашата поръчка, за да изпълним търговски договор, включително доставка на стоки, застраховки и гаранции,
 • ние обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с набиране на персонал, за да предприемем действия по искане на субекта на данните преди сключване на договор,
 • ние обработваме Вашите лични данни, предоставени във формулярите за регистрация за Каталога за архитекти или Авторизирана зона на www.aluprof.com и във връзка с абониране за бюлетина, за да изпълним договора за предоставяне на електронни услуги,
 • данни за използването на уебсайта www.aluprof.com, които получаваме, използвайки т.нар бисквитките въз основа на съгласие, изразено в съответствие с чл. 173 от Закона за далекосъобщенията,
 • ако се намирате на терените на нашите заводи, ние обработваме Вашето изображение въз основа на законните интереси на ALUPROF SA.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да постигнем гореспоменатите цели, ние можем да предоставим Вашите лични данни:

 • на доставчици на услуги (напр. агенции за бизнес разузнаване, консултантски фирми, фирми, поддържащи нашата ИТ система), които извършват услуги от наше име, а така също и на дъщерни дружества (отнася се за данните на контрагенти и потенциални контрагенти),
 • на транспортни компании (отнася се за данните на контрагенти),
 • на фирма, която ни предоставя доставката и поддръжката на нашия уебсайт (хора, използващи услугите на този уебсайт),
 • на финансови или съдебни органи, държавни агенции или публични органи, при поискване и до степента, разрешена от закона,
 • на застрахователни дружества (отнася се за данните на контрагенти),
 • на някои регулирани професии, като адвокати, одитори,
 • на брокерски къщи и инвеститори, ако сте акционер на Aluprof,
 • В същото време ALUPROF SA би искал да ви информира, че дружествата от Grupa Kęty SA Capital Group, групата, в която ALUPROF SA участва, могат да имат законни интереси от предаването на вашите лични данни в рамките на групата - Capital Group за вътрешни административни или финансови цели. За повече информация относно Grupa Kęty, посетете https://grupakety.com/en/.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, изискван от приложимото законодателство, или друг период в зависимост от целта на обработката, по-специално:

 • данните, получени при регистрация на нашите уебсайтове, Каталога за архитекти, Авторизираната зона и Бюлетина ще се съхраняват, докато не се отпишете от уебсайта / бюлетина; след този период ние ще обработваме вашите данни за период не по-дълъг от 3 години;
 • данните, получени от регистрацията за нашите обучения, ще бъдат съхранявани за период от 1 година след завършване на обучението;
 • данните, получени за целите на реализацията на продажби / покупки, ще се съхраняват за срока на договора; след този период ние ще обработваме Вашите данни за период не по-дълъг от 10 години;
 • данните, получени за целите на набирането на персонал, ще се съхраняват за период от 6 месеца от завършване на процеса на набиране на персонал;
 • данните, получени за целите на видеонаблюдението на терените на заводите на ALUPROF S.A., ще се съхраняват за период от 3 месеца от датата на записа;

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

В съответствие с приложимите разпоредби Вие имате следните права:

 • правото на достъп до Вашите данни - можете да поискате информация за това какви Вашите данни съхраняваме,
 • правото да коригирате Вашите данни - ако установите, че данните, които имаме за вас, са неточни или непълни, можете да поискате корекция,
 • правото да поискате заличаване на Вашите данни - можете да поискате заличаване на личните Ви данни, съхранявани при нас, ако законът го позволява,
 • право на ограничаване на обработката на данните - ако решите, че обхватът на обработваните от нас данни е твърде широк, имате право да поискате ограничаването на този обхват,
 • правото на възражение - можете да възразите срещу по-нататъшна обработка на данни.
 • Правото на оттегляне на съгласие - ако сте дали съгласие за обработката на данни, например за целите на бюлетина, можете да го оттеглите по всяко време,
 • Правото на прехвърляне на данни - можете да поискате да прехвърлим Вашите данни на друго лице.

Ако желаете да упражните някое от горните права, моля, уведомете ни по имейл на iod_aluprof@grupakety.com или писмено на адрес: ALUPROF SA 43-300 Белско-Бяла, ул. Варшавска 153.

Ако имате някакви въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните: Господин Михал Гейлке, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com