Уважаеми Госпожи и Господа,

На 25 май 2018 година влезе в сила Регламентът на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 от 27 април 2016 относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (общ регламент за защита на данните - GDPR). Целта на регламента е да унифицира правилата за обработка на личните данни в Европейския съюз. По-долу ще намерите информация за обработката на Вашите лични данни от ALUPROF S.A. и правилата, по които това се извършва от 25 май 2018 г.

КОЙ ЩЕ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ?

Администратор на Вашите личните данни е ALUPROF SA със седалище в Белско-Бяла, ул. Варшавска 153, 43-300 Белско-Бяля (тел. +48 33 819 53 00), mail: aluprof@aluprof.eu

ДАННИ НА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ALUPROF SA назначи инспектор по защита на данните - Господин Михал Гейлке, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, с когото можете да се свържете винаги, когато имате съмнения относно обработката на Вашите лични данни.

С КАКВА ЦЕЛ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Набиране на персонал

Ако искате да кандидатствате за работа при нас, Вашите данни ще бъдат използвани само за целите на процеса на набиране на персонал.

Бихме искали да Ви информираме какви данни събираме и защо и как ги използваме в процесите на набиране на персонал.

Трите основни типа данни, които събираме, са данни за контакт, данни за кариера и минала заетост и Вашите квалификации / умения. Ние обработваме Вашите данни въз основа на разпоредбите на Кодекса на труда от 26 юни 1974 г. (консолидиран текст: ДВ от 2018 г., т. 108) по-специално чл. 221. Вие доброволно предоставяте данните за нуждите на процедурата за набиране на персонал, но те са необходими за проверка на кандидатите за работа – непредставянето им ще доведе до невъзможността да участвате в в съответния процес на наемане на работа. Aluprof SA не използва данните, събрани в процесите за набиране на персонал за други цели. Ще обработваме данните до решението за избора на кандидат за работа и до 6 месеца след избора му.

Ако искате да ни разрешите да използваме Вашето CV за целите на бъдещо набиране на персонал в ALUPROF SA, включете следното съгласие във Вашето CV:

"Въз основа на член. 6 ал. 1 буква А от GDPR, давам доброволното си съгласие за използването на данните от тази автобиография за целите на бъдещо набиране на персонал в ALUPROF SA, докато това съгласие не бъде оттеглено. "

ВАЖНО! Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, но това не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето на съгласието. Вашите данни ще бъдат обработвани до оттегляне на Вашето съгласие за обработка.

Само упълномощени служители / сътрудници на Aluprof S.A. имат достъп до Вашите данни, по-специално служители на отдел Човешки ресурси, Управителния съвет на дружеството и Началника на отдела, за който кандидатствате. Предоставянето на данни е доброволно, но ако не ги предоставите, това ще доведе до невъзможност за установяване на трудово правоотношение между Вас и Aluprof SA. Имате право да поискате от Aluprof SA достъп до Вашите лични данни и да получите копие от тях, както и да поискате тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на тяхната обработка и да възразите срещу тяхната обработка.

Когато се съмнявате в обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните - господин Михал Гейлке, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, телефон: (33) 819 53 00. Едновременно с горното, Ви информираме, че имате право да подадете жалба до Председателя на Комисията за защита на личните данни (надзорен орган).

Реализация на продажби

Ако сте наши клиенти, Вашите данни ще бъдат използвани за целите на реализация на продажби (съгласно член 6, ал. 1, буква b) от GDPR). Това се отнася по-специално за данните за плащане, мястото на доставка на стоки, лицата, упълномощени за реализация на поръчката, издаването на документи за продажба и Ви позволява да упражнявате правата си по гаранцията.

Реализация на покупка

Ако ние сме Ваш клиент, Вашите данни ще бъдат използвани за целите на реализация на продажби (съгласно член 6, ал. 1, буква b) от GDPR). Това се отнася по-специално за данните за плащане, адресните данни на изпращача, лицата, упълномощени за реализация на поръчката.

Поддръжка на уебсайта www.aluprof.com

Ние обработваме Вашите лични данни, за да гарантираме функционалността на уебсайта (съгласно чл. 6, ал. 1, буква а и b) GDPR ВАЖНО! Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, но това не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето на съгласието. Вашите данни ще бъдат обработвани до оттегляне на Вашето съгласие за обработка. Това важи по-специално за предоставянето на възможност

 • за регистрация за услугата Каталог за архитекти
 • за регистрация за услугата Авторизирана зона
 • за абониране за нашия бюлетин,
 • за записване за обучения, организирани от нас.

Маркетингови цели:

Ние обработваме Вашите лични данни за нашите маркетингови цели, по-специално за промоция на нашата оферта. Ако дадете отделно съгласие за получаване на бюлетина на ALUPROF SA (съгласно чл. 6 ал. 1, буква а GDPR), ние ще използваме предоставения имейл адрес, за да Ви информираме за нашите нови продукти, събития и промоции.

Осигуряване на безопасността на Дружеството

Ако се намирате на терените на нашите заводи, ние обработваме Вашите лични данни (съгласно чл. 6 ал. 1, буква f GDPR) под формата на изображение, за да гарантираме безопасността на хората и имуществото на Дружеството.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ние събираме и използваме Вашите лични данни до степента, необходима за осъществяване на нашата дейност, по-специално, когато е необходимо:

 • идентификационни данни (np. име и фамилно име),
 • данни за контакт (например пощенски адрес и адрес на електронна поща, телефонен номер),
 • данъчен статус (напр. данъчен номер),
 • финансови данни (напр. отчет за приходите и разходите, данъчни декларации),
 • банкови данни (напр. данни за банкова сметка),
 • подробни данни за нашето сътрудничество (напр. поръчки, данни, свързани с рекламации)
 • видео наблюдение (напр. мониторинг на обектите на Дружеството).

При определени обстоятелства може да събираме и използваме лична информация за лица, с които имаме или бихме могли да си сътрудничим, като например потенциални клиенти. По някаква причина, ние може да събираме информация за Вас, дори и ако не си сътрудничим директно. Това може да се случи например, когато Вашите данни се предоставят от наши клиенти, по-специално, ако сте:

 • поръчители,
 • законни представители (пълномощници),
 • страна в процеса на рекламация,
 • членове на семейството на служители / контрагенти,
 • включени сте в базите данни на фирмата за подбор на персонал.

Правното основание за тези действия са законните интереси, преследвани от Aluprof S.A. (съгласно чл. 6 ал. 1, буква f GDPR) - можете да възразите по всяко време, поради причини, свързани с конкретната Ви ситуация - срещу обработката на данни въз основа на това основание.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Основанието за обработката на Вашите данни произтича от целта, за която те се обработват, т.е.

 • ние обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с поръчката на стоки или изпълнението на нашата поръчка, за да изпълним търговски договор, включително доставка на стоки, застраховки и гаранции,
 • ние обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с набиране на персонал, за да предприемем действия по искане на субекта на данните преди сключване на договор,
 • ние обработваме Вашите лични данни, предоставени във формулярите за регистрация за Каталога за архитекти или Авторизирана зона на www.aluprof.com и във връзка с абониране за бюлетина, за да изпълним договора за предоставяне на електронни услуги,
 • данни за използването на уебсайта www.aluprof.com, които получаваме, използвайки т.нар бисквитките въз основа на съгласие, изразено в съответствие с чл. 173 от Закона за далекосъобщенията,
 • ако се намирате на терените на нашите заводи, ние обработваме Вашето изображение въз основа на законните интереси на ALUPROF SA.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да постигнем гореспоменатите цели, ние можем да предоставим Вашите лични данни:

 • на доставчици на услуги (напр. агенции за бизнес разузнаване, консултантски фирми, фирми, поддържащи нашата ИТ система), които извършват услуги от наше име, а така също и на дъщерни дружества (отнася се за данните на контрагенти и потенциални контрагенти),
 • на транспортни компании (отнася се за данните на контрагенти),
 • на фирма, която ни предоставя доставката и поддръжката на нашия уебсайт (хора, използващи услугите на този уебсайт),
 • на финансови или съдебни органи, държавни агенции или публични органи, при поискване и до степента, разрешена от закона,
 • на застрахователни дружества (отнася се за данните на контрагенти),
 • на някои регулирани професии, като адвокати, одитори,
 • на брокерски къщи и инвеститори, ако сте акционер на Aluprof.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, изискван от приложимото законодателство, или друг период в зависимост от целта на обработката, по-специално:

 • данните, получени при регистрация на нашите уебсайтове, Каталога за архитекти, Авторизираната зона и Бюлетина ще се съхраняват, докато не се отпишете от уебсайта / бюлетина; след този период ние ще обработваме вашите данни за период не по-дълъг от 3 години;
 • данните, получени от регистрацията за нашите обучения, ще бъдат съхранявани за период от 1 година след завършване на обучението;
 • данните, получени за целите на реализацията на продажби / покупки, ще се съхраняват за срока на договора; след този период ние ще обработваме Вашите данни за период не по-дълъг от 10 години;
 • данните, получени за целите на набирането на персонал, ще се съхраняват за период от 6 месеца от завършване на процеса на набиране на персонал;
 • данните, получени за целите на видеонаблюдението на терените на заводите на ALUPROF S.A., ще се съхраняват за период от 3 месеца от датата на записа;

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

В съответствие с приложимите разпоредби Вие имате следните права:

 • правото на достъп до Вашите данни - можете да поискате информация за това какви Вашите данни съхраняваме,
 • правото да коригирате Вашите данни - ако установите, че данните, които имаме за вас, са неточни или непълни, можете да поискате корекция,
 • правото да поискате заличаване на Вашите данни - можете да поискате заличаване на личните Ви данни, съхранявани при нас, ако законът го позволява,
 • право на ограничаване на обработката на данните - ако решите, че обхватът на обработваните от нас данни е твърде широк, имате право да поискате ограничаването на този обхват,
 • правото на възражение - можете да възразите срещу по-нататъшна обработка на данни.
 • Правото на оттегляне на съгласие - ако сте дали съгласие за обработката на данни, например за целите на бюлетина, можете да го оттеглите по всяко време,
 • Правото на прехвърляне на данни - можете да поискате да прехвърлим Вашите данни на друго лице.

Уведомяваме Ви също, че имате право да подадете жалба до надзорния орган, председателя на Комисията за защита на личните данни. Ако желаете да упражните някое от горните права, моля, уведомете ни по имейл на iod_aluprof@grupakety.com или писмено на адрес 43-300 Белско-Бяла, ул. Варшавска 153. Ако имате някакви въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните: Господин Михал Гейлке, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com