GDPR

INFORMACIJE O GDPR-u
GDPR

Poštovani,

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu „GDPR”, „RODO” ili „Opća uredba o zaštiti osobnih podataka”) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. Svrha GDPR-a jest uskladiti zakone o zaštiti podataka diljem EU-a.

U nastavku ćete naći informacije o pravilima obrade osobnih podataka u društvu ALUPROF SA od 25. svibnja 2018.

TKO ĆE OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE?

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je društvo ALUPROF SA sa sjedištem u Bielsko-Białi, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Poljska (tel. +48 33 819 53 00), e-pošta: aluprof@aluprof.eu

NAŠ SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Službenikom za zaštitu podataka društva ALUPROF SA imenovan je g. Michał Geilke, e-pošta: iod_aluprof@grupakety.com. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, g. Geilkeu možete se obratiti u bilo kojem trenutku.

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Obrađujemo vaše osobne podatke u skladu sa striktnim minimumom, potrebnim u svrhu obrade i na temelju specifičnih zakona (lex specialis) te GDPR-a. Ovisno o kontekstu obrade vašim će podacima imati pristup naročito ovlašteno osoblje i suradnici ALUPROF-a SA, osoblje društava kćeri, vanjski savjetnici, revizori te vanjski pružatelji informatičkih usluga.

Neovisno o gore navedenome:

 • ime pravo biti obaviješteni o svrsi u koju ALUPROF SA obrađuje vaše podatke i o pravnoj osnovi njihove obrade;
 • imate pravo na pristup svojim podacima, njihov ispravak, brisanje i ograničavanje obrade, pravo usprotiviti se njihovoj obradi, pravo na prijenos podataka i pravo na dobivanje kopije istih. Neka od prethodno navedenih prava mogu biti ograničena, ovisno o kontekstu njihove obrade
 • ako se vaši podaci obrađuju na temelju članka 6., stavak 1., točka (a) ili članka 9., stavak 2., točka (a) GDPR-a, imate pravo povući privolu za obradu vaših podataka u svakom trenutku, što neće utjecati na zakonitost obrade, utemeljenu na privoli danoj prije povlačenja;
 • ako se vaši podaci obrađuju na temelju članka 6., stavak 1., točka (f) GDPR-a, odnosno kako bi ALUPROF SA mogao slijediti svoje opravdane interese, imate pravo u svakom trenutku, zbog vaše specifične situacije, usprotiviti se obradi vaših osobnih podataka s te osnove;
 • imate pravo na to da se vaši podaci ne koriste za profiliranje u smislu članka 22 GDPR-a. ALUPROF SA ovime vas obavještava da će, ako dođe do profiliranja, svaka radnja takvog tipa biti popraćena odgovarajućom obaviješću;
 • pravo uložiti prigovor odgovarajućem nadzornom tijelu, predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Poljska; tel. +48 22 531-03-00, https://uodo.gov.pl/en.

Zapošljavanje

Ako se želite prijaviti za posao u društvu ALUPROF, vaši podaci upotrijebit će se u procesu zapošljavanja. ALUPROF SA ne vrši profiliranje u smislu članka 22 GDPR-a o kandidatima za posao niti prenosi njihove podatke trećim zemljama odnosno zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora.

U nastavku se nalaze informacije o tome koje podatke prikupljamo i zašto te kako se vaši podaci obrađuju u procesu zapošljavanja.

Tri glavne vrste podataka koje prikupljamo jesu podaci za kontakt, koje nam dostavi kandidat, podaci o karijeri i prethodnom zaposlenju te podaci o pravima/vještinama. Vaše podatke obrađujemo na temelju odredbi zakona od 26. lipnja 1974. – Zakona o radu, posebno članka 22 (1). Podaci za potrebe zapošljavanja daju se dobrovoljno, ali su nužni za provjeru kvalifikacija kandidata – nedavanje podataka za posljedicu će imati nemogućnost sudjelovanja u procesu zapošljavanja. ALUPROF SA podatke povezane sa zapošljavanjem ne obrađuje u druge svrhe. Podaci se obrađuju do odabira odgovarajućeg kandidata te najviše šest mjeseci nakon njegova/njezina odabira.

Ako nam želite dopustiti da vaš životopis (CV) obrađujemo za potrebe budućeg zapošljavanja u društvu ALUPROF SA, u svojem životopisu navedite sljedeću privolu:

„U skladu sa člankom 6., stavkom 1., točkom (a) GDPR-a ovime dajem svoju privolu za obradu podataka sadržanih u mojem životopisu podnesenom za potrebe budućeg zapošljavanja u društvu ALUPROF SA sve do povlačenja iste.”

VAŽNO! Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost bilo koje obrade koja je provedena prije njezina povlačenja. Osobni podaci obrađivat će se do povlačenja privole.

Pristup vašim podacima imat će samo zaposlenici/suradnici u društvu ALUPROF SA, osobito zaposlenici Odjela ljudskih potencijala, članovi Uprave te voditelj Odjela za kojeg ste se prijavili. Vaši se podaci mogu razmjenjivati i s vanjskim savjetnicima, revizorima i vanjskim pružateljima informatičkih usluga ako i kada to bude svrhovito.

Davanje podataka je dobrovoljno, ali ako ih ne date, nećete moći zasnovati radni odnos s društvom ALUPOF SA. Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, na njihov prijenos i na dobivanje kopije istih. Isto tako imate pravo na ispravak, brisanje i ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo prigovora na njihovu obradu. Neka od prethodno spomenutih prava mogu biti ograničena, ovisno o kontekstu njihove obrade.

Ako imate bilo kakvih nedoumica o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka g. Michału Geilkeu, slanjem poruke na adresu e-pošte: iod_aluprof@grupakety.com ili telefonskim pozivom na broj +48 33 819 53 00.

Proces prodaje / Proces kupnje

Ako postanete naš klijent, vaši podaci upotrijebit će se u svrhe povezane s prodajom (u skladu sa člankom 6., stavkom 1., točkama (b) (c) GDPR-a). To se posebno odnosi na podatke o plaćanjima, na mjesta isporuke robe, osobe ovlaštene za izvršenje narudžbe, izdavanje prodajnih dokumenata te omogućavanje ostvarivanja vaših jamstvenih prava.

Podaci ugovorne strane/potencijalne ugovorne strane razmjenjuju se samo s osobljem ALUPROF-a SA, vanjskim društvima koja pružaju usluge za online platformu ALUPROF-a SA i, ako je to opravdano, vanjskim pružateljima pravnih usluga za ALUPROF SA ili društvima s kojima je ALUPROF u ugovornom odnosu kao što su npr. špediteri. Ako korisnik posluje na području jednog od društava kćeri ALUPROF-a SA, osoblje društva kćeri također može imati pristup podacima korisnika. Korisnik će o tome biti obaviješten. Ta područja uključuju treće zemlje, kako je definirano u GDPR-, i to Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajinu. Podaci će ostati pohranjeni dok su u tijeku pregovori, za vrijeme trajanja ugovora i nakon njegovog završetka, tijekom razdoblja definiranog mjerodavnim pravom ili, ako ne dođe do ugovornog odnosa, najdulje do tri godine nakon završetka pregovora.

Održavanje mrežnih stranica www.aluprof.com

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo osigurali funkcionalnost mrežne stranice društva ALUPROF SA (u skladu sa člankom 6., stavkom 1., točkama (a), (b) i (f) GDPR-a). Detalje možete pronaći u pravilima koja se odnose na svaku od naših usluga. Ako su usluge utemeljene na vašoj dobrovoljnoj privoli, vaši osobni podaci obrađivat će se sve do povlačenja privole. To se posebno odnosi na to da se možete:

 • registrirati za uslugu „Katalog za arhitekte”,
 • registrirati za uslugu „Područje za ovlaštene korisnike”,
 • pretplatiti na naše glasilo,
 • registrirati za tečajeve osposobljavanja koje pruža ALUPROF SA,
 • koristiti naše programe za konfiguriranje prozora, vrata i vanjskih žaluzina.

Marketinške potrebe

Vaše osobne podatke obrađujemo za marketinške potrebe, posebno radi promidžbe naše ponude proizvoda. Ako ste zasebno pristali na primanje glasila društva ALUPROF SA (u skladu sa člankom 6., stavkom 1., točkom (a) GDPR-a), adresu e-pošte koju ste nam dali upotrijebit ćemo kako bismo vas informirali o našim novim proizvodima, događajima i promotivnim aktivnostima. Detalje možete pronaći u pravilima koja se odnose na svaku od naših usluga.

Osiguravanje sigurnosti Društva

Ako posjetite neki od naših prostora, obrađujemo vaše osobne podatke (u skladu sa člankom 6., stavkom 1., točkom (f) GDPR-a) u obliku evidencije posjetitelja i slike radi osiguravanja sigurnosti osoba i imovine Društva.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Osobni podaci koje prikupljamo nužni su za naše poslovanje i ovise o svrsi u koju se obrađuju. Prikupljamo naročito:

 • identifikacijske podatke (npr. ime i prezime),
 • podatke za kontakt (npr. poštanska adresa i adresa e-pošte, telefonski broj),
 • podatke o financijskom stanju (npr. financijska pravila),
 • bankovne podatke (podatke o bankovnom računu),
 • podatke o našoj suradnji (npr. narudžbe, podaci povezani s pritužbama),
 • video nadzor (npr. nadzor prostora Društva).

U određenim okolnostima možemo prikupljati i obrađivati osobne podatke pojedinaca s kojima smo surađujemo ili ćemo možda surađivati, kao što su potencijalni klijenti.

Iz određenih razloga možemo prikupljati informacije o vama čak i ako ne surađujemo izravno s vama. To se može dogoditi, primjerice, ako su nam vaše podatke dali naši klijenti, a posebno ako ste:

 • jamac,
 • zakonski zastupnik (punomoćnik),
 • strana u postupku prigovora,
 • član obitelji naših zaposlenika/ugovornih partnera,
 • ako se vaši osobni podaci čuvaju u bazi podataka agencije za zapošljavanje.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka su specifični zakoni (lex specialis) i legitimni interes društva ALUPROF SA (članak 6., stavak 1., točka (f) GDPR-a). Zbog razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka s te osnove.

Osnova za obradu vaših podataka proizlazi iz svrhe obrade. Te svrhe povezane su sa sljedećim:

 • obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dali u vezi s naručivanjem robe ili provođenjem narudžbe u svrhu izvršavanja komercijalnog ugovora, uključujući isporuku robe, osiguranje i jamstva,
 • obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dali u vezi s procesom zapošljavanja kako bi poduzeli radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,
 • obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dali u obrascima registracije za Katalog za arhitekte ili Područje za ovlaštene korisnike na www.aluprof.com te u vezi s pretplatom na glasilo radi izvršavanja ugovora o pružanju usluga elektroničkim sredstvima,
 • obrađujemo podatke koji se odnose na korištenje mrežnom stranicom www.aluprof.com, a koji su dobiveni pomoću kolačića, na temelju privole u skladu sa člankom 173. Zakona o telekomunikacijama,
 • ako posjetite neki od naših prostora, obrađujemo vašu sliku na temelju legitimnih interesa društva ALUPROF SA.

KOME OTKRIVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Kako bismo postigli prethodno navedene ciljeve, vaše osobne podatke možemo prenijeti:

 • pružateljima usluga koji obavljaju usluge u naše ime,
 • prijevozničkim poduzećima,
 • našem društvu za hosting i održavanje mrežnih stranica,
 • financijskim ili pravosudnim tijelima, državnim agencijama ili javnim tijelima, na zahtjev i u mjeri dopuštenoj zakonom,
 • osiguravajućim društvima,
 • određenim reguliranim profesijama poput odvjetnika i revizora,
 • brokerskim i investicijskim društvima, vodeći računa o dioničarima društva ALUPROF SA
 • Istodobno, ALUPROF SA želi vas obavijestiti da društva u sklopu Kęty SA Capital Group, kojih je ALUPROF dio, mogu imati legitiman interes za prijenos vaših osobnih podataka unutar Capital Group zbog internih administrativnih ili financijskih razloga. Za više informacija o grupi Kęty posjetite https://grupakety.com/en/.

KOLIKO DUGO OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke pohranjujemo u razdoblju propisanom primjenjivim zakonom ili bilo kojem drugom razdoblju ovisno o svrsi obrade, i to:

 • podaci dobiveni registracijom za naše usluge „Katalog za arhitekte”, „Odjeljak za članove” i „Bilten” pohranjuju se do trenutka otkazivanja pretplate na uslugu/bilten; nakon tog razdoblja, vaši podaci obrađivat će se u razdoblju od najviše tri godine;
 • podaci dobiveni registracijom za naše tečajeve osposobljavanja pohranjuju se na razdoblje od jedne godine nakon osposobljavanja;
 • podaci prikupljeni u svrhu prodaje/kupnje pohranjuju se na razdoblje trajanja ugovora; nakon tog razdoblja vaši podaci obrađivat će se u razdoblju od najviše deset godina;
 • podaci prikupljeni u svrhu zapošljavanja pohranjuju se na razdoblje od šest mjeseci od datuma završetka postupka zapošljavanja;
 • podaci dobiveni vizualnim nadzorom prostora društva ALUPROF SA pohranjuju se na razdoblje od tri mjeseca od datuma snimanja;
 • istodobno, ALUPROF SA želi vas obavijestiti da društva u sklopu Kęty SA Capital Group, kojih je ALUPROF dio, mogu imati legitiman interes za prijenos vaših osobnih podataka unutar Capital Group zbog internih administrativnih ili financijskih razloga. Za više informacija o grupi Kęty posjetite https://grupakety.com/en/.

KOJA SU MOJA PRAVA?

Prema primjenjivom zakonu imate sljedeća prava:

 • pravo na pristup svojim osobnim podacima – možete zatražiti dobivanje informacija o podacima koje obrađujemo o vama,
 • pravo na ispravak svojih osobnih podataka – ako podatke koje obrađujemo o vama smatrate netočnima ili nepotpunima, možete zatražiti izmjenu svojih osobnih podataka,
 • pravo na brisanje svojih osobnih podataka – možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka koji su pohranjeni kod nas ako je to zakonom dopušteno,
 • pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka – ako smatrate da je opseg podataka koje obrađujemo preširok, imate pravo zatražiti ograničenje tog opsega,
 • pravo na prigovor – možete uložiti prigovor na daljnju obradu podataka,
 • pravo na povlačenje svoje privole – ako ste dali svoju privolu za obradu podataka, npr. za potrebe primanja biltena, možete ju u bilo kojem trenutku povući,
 • pravo na prenosivost svojih osobnih podataka – možete od nas zatražiti da vaše podatke prenesemo drugom subjektu.

Ako želite ostvariti bilo koje od prethodno navedenih prava, obratite nam se e-poštom na iod_aluprof@grupakety.com ili nam pišite na: ALUPROF SA, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Poljska.

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka g. Michału Geilkeu, e-pošta: iod_aluprof@grupakety.com