GDPR (RODO)

általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR néven is
GDPR (RODO)

Tisztelt Ügyfelünk!

2018 május 25-én életbe lépett az Európai Parlament és az (EU) Tanács 2016. április 27-i 2016/679-es rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen jellegű adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR néven is ismert) rendelet hatályon kívül helyezéséről. A szabályozás célja az, hogy az Európai Unió egész területén egységes elvek alapján kezeljék a személyes adatokat.

Az alábbiakban olvashatja az ALUPROF-nál 2018. május 25. óta érvényben lévő személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat valamint azok alapelveit.

KI KEZELI AZ ADATAIT?

Személyes adatainak kezelője az ALUPROF SA, székhelye: ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 819 53 00, e-mail: aluprof@aluprof.eu.

AZ ADATOK VÉDELMÉVEL MEGBÍZOTT FELÜGYELŐ ADATAI

Az ALUPROF SA Michał Geilke urat jelölte ki adatvédelmi felügyelőnek (e-mail: iod_aluprof@grupakety.com). Amennyiben kérdései vetődnének fel személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vegye fel vele a kapcsolatot.

MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatok feldolgozásának céljától függően az Ön adatait a célhoz kötött minimális mértékben és a külön törvények (lex specialis), valamint az Általános adatvédelmi rendelet rendelkezései szerint kezeljük. A feldolgozás kontextusától függően az Ön adataihoz különösen az Aluprof SA leányvállalatainak felhatalmazott alkalmazottai/társai, külső tanácsadók, auditorok és külső IT-támogató szakemberek férnek hozzá.

A fentiektől függetlenül Önnek:

 • jogában áll megtudni adatainak feldolgozásának célját és az ALUPROF SA általi feldolgozásuk jogalapját.
 • jogában áll az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását az ALUPROF SA-nál kérelmezni, jogában áll a feldolgozásuk ellen tiltakozni, valamint joga van az adatai hordozásához és az azok másolatához való hozzáféréshez. Az említett jogok némelyike a feldolgozás kontextusától függően korlátozható.
 • jogában áll bármikor visszavonni az Ön személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt az annak alapján végzett adatkezelés jogszerűségét, ha az Ön adatainak kezelésére az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kerül sor;
 • ha az Ön adatainak kezelése az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (az ALUPROF SA jogos érdekein) alapul, Önnek jogában áll, hogy bármikor - az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokra hivatkozva - tiltakozzon a személyes adatainak ezen az alapon történő kezelése ellen;
 • jogában áll az Általános adatvédelmi rendelet 22. cikke értelmében a nyilvántartásba nem vételhez. Az ALUPROF SA tájékoztatja Önt, hogy profilalkotás esetén minden ilyen művelet mellett megtalálja a vonatkozó információkat;
 • jogában áll panaszt tenni az Adatvédelmi Hatóság Elnökénél (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefonszám +48 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl);

Munkaerő-felvétel

Amennyiben jelentkezni szeretne cégünkhöz, adatait a felvételi folyamat megvalósulása érdekében kezeljük. Az Aluprof SA az Általános adatvédelmi rendelet 22. cikke értelmében nem veszi nyilvántartásba a jelentkezőket, és nem továbbítja a jelentkezők adatait harmadik országba (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba).

Tájékoztatni szeretnénk Önt azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat gyűjtünk és miért, valamint hogyan használjuk azokat a felvétel során:

Az általunk gyűjtött adatok három fő csoportba oszthatók: (a jelentkező által megadott) kapcsolatfelvételi adatok, a szakmai előremenetelt és korábbi állásokat érintő adatok, valamint a megszerzett képesítések. Adatait a lengyelországi Munka Törvénykönyve (Kodeks pracy) 1974 június 26-i rendelete (különösen a 22(1). cikk) alapján kezeljük. A felvételi eljárás során az adatainak megadása önkéntes, azonban azok nélkülözhetetlenek a pályázók ellenőrzéséhez, ezért meg nem adásuk meghiúsítja a felvételi eljárásban való részvételt. Az Aluprof SA nem használja fel egyéb célokra a felvételi eljáráshoz megadott adatokat. Az adatokat a sikeres pályázók kiválasztásáig valamint az azt követő 6 hónapig kezeljük.

.Amennyiben hozzájárul, hogy életrajzát az ALUPOF SA jövőbeli felvételi eljárásainál felhasználja, tűntesse fel életrajzában az alábbi hozzájárulási nyilatkozatot:

„Az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének a) pontja alapján önkéntes beleegyezésemet adom az elküldött életrajzban szereplő adatok felhasználására az ALUPROF SA jövőbeli munkaerő-felvételi eljárásaihoz a beleegyezés visszavonásáig.”

FONTOS! Önnek bármikor joga van visszavonni az adatok kezeléséhez adott hozzájárulást. Ez nem befolyásolja azt a törvényes adatkezelést, amelyre sor került a hozzájárulás visszavonásáig. A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Az Ön adataihoz hozzáférése csak az Aluprof SA arra feljogosított munkatársainak van, különösképpen ide tartoznak a személyzeti osztály munkatársai, a vállalat vezetősége valamint annak a részlegnek a vezetője, amelynél állásra jelentkezik. Adott esetben az Ön adatai külső tanácsadók, auditorok és külső IT-támogató szakemberek számára is továbbíthatók.

Az adatok megadása önkéntes, azonban ha nem adja meg azokat, az meghiúsítja, hogy munkaviszonya legyen az Aluprof SA-nál. Önnek jogában áll az Aluprof SA-tól hozzáférést kérni a személyét érintő személyes adataihoz, azok hordozásához és az azok másolatához való hozzáféréshez, valamint adatait helyesbíteni, eltávolítani, kezelésüket korlátozni valamint jogában áll kifogással élni kezelésük ellen. Az említett jogok némelyike a feldolgozás kontextusától függően korlátozható.

Amennyiben kérdései merülnének fel az adatait illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Michał Geikével, az Adatvédelmi Felügyelővel: iod_aluprof@grupakety.com, +48 33 819 53 00.

Értékesítés/Vásárlás megvalósítása

Amennyiben Ön az ügyfelünkké válik, adatait (az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének, 1. bekezdésének b) és c) pontjának megfelelően) az adásvétel megvalósítása érdekében használjuk fel. Ez különösképpen az alábbi területeket érinti: fizetéssel kapcsolatos adatok, az áru kiszállításának helye, a megbízás teljesítésére jogosult személyek adatai, az adásvételről szóló dokumentumok kiállítása valamint a garanciális jogok gyakorlása.

Az ügyfél/potenciális ügyfél adataihoz csak az ALUPROF SA felhatalmazott alkalmazottai, az ALUPROF SA online felületeit üzemeltető külső cégek, valamint indokolt esetben az ALUPROF SA jogi szolgáltatásaiban vagy a szerződés teljesítésében részt vevő külső szervezetek (pl. fuvarozók) férhetnek hozzá. Amennyiben egy adott felhasználó az ALUPROF SA valamelyik leányvállalata által kiszolgált területen tevékenykedik, az adott vállalat alkalmazottai is hozzáférhetnek a felhasználó adataihoz, amiről a felhasználót tájékoztatni fogjuk (ezek szintén az Általános adatvédelmi rendelet által meghatározott harmadik országbeli vállalatok - Egyesült Államok, Egyesült Királyság és Ukrajna). Az adatokat a tárgyalások, a szerződés időtartama alatt, illetve annak megkötése után a vonatkozó jogszabályokból eredő időtartamig, a szerződéskötés sikertelensége esetén pedig a tárgyalások befejezésétől számított 3 évig tároljuk.

A www.aluprof.com oldal üzemeltetése

Az Ön személyes adatait az Aluprof SA szolgáltatásai működésének biztosítása érdekében kezeljük (az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a), b) és f) pontja alapján. A részleteket az adott szolgáltatás szabályzatában találja. Az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló szolgáltatások esetében az Ön személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük). Ez különösképpen a következők biztosítására terjed ki:

 • regisztráció az Építészek Katalógusába,
 • regisztráció az Engedélyhez Kötött Zónába,
 • hírlevélre való feliratkozás,
 • feliratkozási lehetőség az általunk szervezett tanfolyamokra.
 • ablakok, ajtók, redőnyök konfigurátorainak használata

Marketing célok

Személyes adataikat felhasználjuk marketing céljainkhoz, különösképpen ajánlataink népszerűsítéséhez. Amennyiben külön hozzájárul az ALUPROF SA hírlevelének kiküldéséhez, akkor (az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének, 1. bekezdése alapján) felhasználjuk a megadott e-mail címet, hogy értesítsük Önt új termékeinkről, eseményeinkről és akcióinkról. A részletek az adott szolgáltatás szabályzatában találhatók.

A Cég biztonságának biztosítása

Amennyiben Üzemeink területén tartózkodik, személyes adatait (a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés f alapján) Látogatói nyilvántartás valamint kép formájában felhasználjuk, hogy biztosítsuk a személyek biztonságát és a Cég tulajdonát.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Az adatkezelés céljától függően az Ön személyes adatait a tevékenységünk keretében szükséges mértékben gyűjtjük és használjuk fel, ide tartoznak különösképpen:

 • azonosításra szolgáló adatok (pl. vezeték- és keresztnév),
 • kapcsolattartásra szolgáló adatok (pl. levelezési cím, e-mail cím, telefonszám),
 • adózási státus (pl. adószám),
 • banki adatok (pl. a bankszámlaszám adatai),
 • együttműködésünk részletes adatai (pl. rendelések, reklamációkkal kapcsolatos adatok),
 • videokamerás megfigyelő (pl. a Cég létesítményeinek megfigyelése).

Egyes esetekben gyűjtetjük és felhasználhatjuk azon személyek adatait, akikkel együttműködünk vagy akikkel együttműködhetnénk, mint pl. potenciális ügyfelek.

Bizonyos okokból kifolyólag olyan esetben is gyűjthetünk Önről adatokat, ha nem működünk Önnel közvetlenül együtt. Erre például akkor kerülhet sor, ha ügyfeleink adják meg az Önök adatait, különösképpen az alábbi esetekben:

 • kezesek,
 • jogi képviselők (meghatalmazottak),
 • reklamáció során felek,
 • munkatársak/szerződő partnerek családtagjai.

Ezen tevékenységek jogi alapját a külön törvények rendelkezései (lex specialis) és az Aluprof SA jogos érdekei képezik (az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének, 1. bekezdésének f) pontja - bármikor kifogással élhet - saját adott helyzetből kifolyó okokból - az Ön adatainak az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének, 1. bekezdésének f) pontja alapján történő kezelése ellen. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának alapja a kezelésük céljától függ, és ezek különösen a következők:

 • Amennyiben személyes adatai árucikk rendelésével vagy rendelésünk teljesítésével kapcsolatban kerültek megadásra, akkor értékesítési szerződés teljesítése (ideértve az áru kiszállítását, biztosítását és a garanciát) céljából kezeljük azokat.
 • Amennyiben személyes adatai munkaerő-felvétellel kapcsolatban kerültek megadásra, akkor annak érdekében kezeljük az adatokat, hogy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt lépéseket lehessen tenni.
 • Amennyiben személyes adatai a www.aluprof.com oldalon az Építészek Katalógusába vagy az Engedélyhez Kötött Zónába való regisztrációval vagy a hírlevélre való feliratkozással kapcsolatban kerültek megadásra, akkor elektronikus úton nyújtott szolgáltatások megvalósulása céljából kezeljük.
 • A www.aluprof.com honlap használatával összefüggő adatokat, melyeket az ún. cookie (süti) fájlok használata útján szerzünk, a Távközlési törvény 173. cikkével összhangban adott hozzájárulás alapján kezeljük.
 • Az Önről készült felvételeket, amennyiben Üzemeink területén tartózkodik, az ALUPROF SA jogos érdekei alapján kezeljük.

KIK FÉRHETNEK HOZZÁ SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

A fentebb említett célok megvalósítása érdekében a személyes adatokat a következőknek adhatjuk át:

 • szolgáltatóknak, akik a nevünkben biztosítanak szolgáltatásokat,
 • szállítással foglalkozó vállalatoknak,
 • a számunkra szállítást végző és honlapunkat működtető cégeknek,
 • pénzügyi szerveknek és bíróságoknak, állami szerveknek és közjogi hatóságoknak kérés esetén valamint a törvény által engedélyezett jogkörben, biztosítóknak,
 • egyes személyeknek, akik szabályozott hivatást gyakorolnak, mint jogászok, auditorok.
 • Az Aluprof ugyanakkor tájékoztatja Önt, hogy a Kety Tőkecsoport vállalatcsoportja (további információk az alábbi címen találhatók: https://grupakety.com/o-grupie-kety/o-nas/grupa-kety/), amelyhez az Aluprof tartozik, jogos érdeke fűződhet ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a vállalatcsoporton belül belső adminisztratív vagy pénzügyi célokból továbbítsa.

MENNYI IDEIG KEZELJÜK AZ ADATAIT?

Személyes adataikat az érvényben lévő jogi előírásokban megszabott ideig vagy a kezelés céljától függően más időtartamig tároljuk:

 • az Építészek Katalógusába vagy az Engedélyhez Kötött Zónába való regisztrációval vagy a hírlevélre való feliratkozással kapcsolatban megadott adatokat a szolgáltatástól/hírlevélről való leiratkozásig tároljuk; ezt követően adatait kevesebb, mint 3 évig kezeljük;
 • a tanfolyamokra jelentkezésnél megadott adatokat a képzés elvégzését követő 1 évig tároljuk;
 • az adás-vétel megvalósulása céljából nyert adatokat a szerződés teljesítéséig tároljuk, ezután adatait 10 évnél kevesebb ideig kezeljük;
 • az alkalmazottak felvétele céljából megadott adatokat a felvételi eljárás lezárása utáni 6 hónapig tároljuk;
 • az Aluprof SA üzemeinek területén készült felvételek adatait a regisztrációtól számított 3 hónapig tároljuk;

MILYEN JOGAI VANNAK?

Az érvényben lévő előírásokkal összhangban joga van az alábbiakra:

 • jogában áll hozzáférni adataik tartalmához - kérelmezheti, hogy tájékoztassuk Önt arról, mely adatai vannak meg nálunk,
 • jogában áll helyesbíteni adatait - amennyiben úgy véli, hogy a nálunk lévő adatai nem pontosak vagy hiányosak, kérheti azok módosítását,
 • jogában áll adatai eltávolítását kérni - kérheti, hogy a nálunk található személyes adatait töröljük, amennyiben erre a törvény engedélyt ad,
 • jogában áll az adatok kezelését korlátozni - ha úgy véli, hogy az általunk kezelt adatok köre túl széles, akkor e kör szűkítését kérheti,
 • jogában áll kifogásolni - kifogást emelhet adatai további kezelése ellen,
 • jogában áll a hozzájárulást visszavonni - ha beleegyezett adatai kezelésére pl. a hírlevél-szolgáltatáshoz, azt bármely pillanatban visszavonhatja,
 • joga van az adatok hordozhatóságára - kérheti tőlünk, hogy adatait más részére továbbítsuk.

Amennyiben bármely fenti jogorvoslati lehetőséggel élne, arról értesítést kérnénk e-mailben a iod_aluprof@grupakety.com címen vagy postai úton az Aluprof SA, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153. címen.

Amennyiben kérdése merülne fel az adatai kezelését illetően, vegye fel a kapcsolatot Michał Geike úrral, az adatok védelmével megbízott felügyelőnkkel: iod_aluprof@grupakety.com.

aluprof