Informacija apie BDAR

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
Informacija apie BDAR

Gerbiama ponia / pone,

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant jų asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR, RODO arba Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas) įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. BDAR tikslas – suderinti duomenų privatumo įstatymus visoje ES.

Toliau rasite informaciją apie ALUPROF SA asmens duomenų tvarkymo taisykles nuo 2018 m. gegužės 25 d.

KAS TVARKYS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra ALUPROF SA, įsikūrusi Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), el. paštas aluprof@aluprof.eu

JŪSŲ DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

ALUPROF SA paskyrė Michałą Geilke, el. paštas iod_aluprof@grupakety.com, bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu. Dėl bet kokio klausimo, susijusio su jūsų asmens duomenų tvarkymu, bet kuriuo metu galite kreiptis į M. Gilke.

KODĖL TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Darbuotojų įdarbinimas

Jei norite kreiptis dėl darbo „Aluprof“, jūsų duomenys bus naudojami įdarbinimo procese.

Toliau rasite informacijos apie tai, kokius duomenis ir kodėl renkame ir kaip jūsų duomenys tvarkomi įdarbinimo procese.

Renkame tris pagrindinius duomenų tipus: kontaktinę informaciją, duomenis apie karjerą ir ankstesnį darbą bei teises ir (ar) įgūdžius. Jūsų duomenis tvarkome remdamiesi 1974 m. birželio 26 d. įstatymo – Darbo kodekso (suvestinis tekstas: 2018 m. Įstatymų leidinys, 108 punktas) nuostatomis, konkrečiai 221 straipsniu. Įdarbinimo tikslais teikiami duomenys pateikiami savanoriškai, tačiau jie būtini kandidatų kvalifikacijai patikrinti – jų nepateikus nebus galima dalyvauti įdarbinimo procese. „Aluprof SA“ netvarko su įdarbinimu susijusių duomenų kitais tikslais. Duomenys bus tvarkomi tol, kol bus atrinktas tinkamas kandidatas, ir ne ilgiau kaip 6 mėnesius po jo(s) atrankos.

Jei pageidaujate leisti mums tvarkyti jūsų gyvenimo aprašymą būsimo įdarbinimo į ALUPROF SA tikslais, savo gyvenimo aprašyme pateikite šį sutikimą:

„Pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą sutinku, kad mano pateiktame gyvenimo aprašyme nurodytus duomenis ateityje įdarbinimo tikslais tvarkytų ALUPROF SA, kol šis sutikimas bus atšauktas. "

SVARBU! Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarydami poveikio prieš atšaukimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Asmens duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo.

Prieigą prie jūsų duomenų turi tik įgalioti „Aluprof SA“ darbuotojai ir (ar) bendradarbiai, visų pirma Personalo skyriaus darbuotojai, valdyba ir skyriaus, į kurį kandidatuojate, vadovas.

Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau jei jų nepateiksite, negalėsite užmegzti darbo santykių su „Aluprof SA“. Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją. Taip pat turite teisę ištaisyti, ištrinti ir apriboti savo asmens duomenų tvarkymą bei nesutikti su jų tvarkymu.

Jei kyla abejonių dėl to, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną Michałą Geilke, iod_aluprof@grupakety.com (33) 819 53 00. Turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui (priežiūros institucijai).

Pardavimo procesas

Jei tapsite mūsų klientu, jūsų duomenys bus naudojami su pardavimu susijusiais tikslais (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą). Tai visų pirma taikoma duomenims apie mokėjimus, prekių pristatymo vietą, asmenis, įgaliotus vykdyti užsakymą, pardavimo dokumentų išdavimą ir galimybę pasinaudoti garantijos teisėmis.

Pirkimo procesas

Jei tapsime jūsų klientu, jūsų duomenys bus naudojami pirkimo procesui atlikti (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą). Tai visų pirma taikoma duomenims apie mokėjimus, siuntėjo ir asmenų, įgaliotų vykdyti užsakymą, kontaktinius duomenis.

Svetainės www.aluprof.eu priežiūra

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami užtikrinti mūsų svetainės funkcionalumą (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktus. SVARBU: Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tačiau tai neturės įtakos prieš atšaukimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol bus atšauktas sutikimas). Tai visų pirma taikoma siekiant užtikrinti, kad galėtumėte:

 • užsiregistruoti paslaugai „Katalogas architektams“,
 • užsiregistruoti paslaugai „Įgaliotoji zona“,
 • užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį,
 • registruotis į „Aluprof SA“ organizuojamus mokymus.

Rinkodaros tikslai

Jūsų asmens duomenis tvarkome rinkodaros tikslais, ypač siekdami reklamuoti savo produktų pasiūlą. Jei sutinkate atskirai gauti ALUPROF SA naujienlaiškį (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą), jūsų pateiktą el. pašto adresą naudosime tam, kad informuotume jus apie naujus produktus, renginius ir akcijas.

Bendrovės saugumo užtikrinimas

Kai esate mūsų patalpose, jūsų asmens duomenis (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą) tvarkome atvaizdo pavidalu, kad užtikrintume Bendrovės asmenų ir turto saugumą.

KOKIUS DUOMENIS RENKAME?

Jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame, kai tai pagrįstai būtina vykdant mūsų verslą, įskaitant:

 • identifikacinius duomenis (pvz., vardą ir pavardę),
 • kontaktinę informaciją (pvz., pašto adresą ir el. pašto adresą, telefono numerį),
 • fiskalinę būklę (pvz., fiskalinį kodą), banko duomenis (pvz., banko sąskaitos duomenis),
 • informaciją apie mūsų bendradarbiavimą (pvz., užsakymus, su skundais susijusius duomenis),
 • vaizdo stebėjimą (pvz., Bendrovės patalpų stebėjimą). Tam tikromis aplinkybėmis galime rinkti ir naudoti asmeninę informaciją apie asmenis, su kuriais esame ar galime būti sudarę partnerystės sutartis, pavyzdžiui, apie potencialius klientus.

Dėl tam tikrų priežasčių galime rinkti informaciją apie jus, net jei tiesiogiai su jumis nebendradarbiaujame. Taip gali būti, pavyzdžiui, jei jūsų duomenis mums pateikia mūsų klientai, ypač jei esate:

 • laiduotojas,
 • teisinis atstovas (įgaliotinis),
 • skundo šalis,
 • mūsų darbuotojų ir (ar) partnerių šeimos narys.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas „Aluprof S.A.“ interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, turite teisę bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymo.

KOKIU TEISINIU PAGRINDU TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenų tvarkymo pagrindą lemia jų tvarkymo tikslas, t. y.:

 • Jūsų asmens duomenis, pateiktus dėl prekių užsakymo arba mūsų užsakymo vykdymo, tvarkome siekdami įvykdyti komercinę sutartį, įskaitant prekių pristatymą, draudimą ir garantijas,
 • Jūsų asmens duomenis, pateiktus dėl įdarbinimo proceso, tvarkome siekdami imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį,
 • Jūsų asmens duomenis, pateiktus registracijos į Architektų katalogą arba Įgaliotosios zonos katalogą formose adresu www.aluprof.eu ir susijusius su naujienlaiškio prenumerata, tvarkome siekdami įvykdyti paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sutartį,
 • Duomenis apie naudojimąsi www.aluprof.eu svetaine, gautus naudojant slapukus, tvarkome remdamiesi sutikimu, duotu pagal Telekomunikacijų įstatymo 173 straipsnį,

Kai esate mūsų patalpose, jūsų atvaizdą tvarkome remdamiesi teisėtais „Aluprof SA“ interesais.

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Siekdami pirmiau minėtų tikslų, jūsų asmens duomenis galime pateikti:

 • paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas mūsų vardu,
 • transporto įmonėms,
 • mūsų svetainių prieglobos ir priežiūros įmonei,
 • finansų ar teisminėms institucijoms, valstybės agentūroms ar valdžios institucijoms, gavus prašymą ir tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus,
 • draudimo bendrovėms,
 • tam tikrų reglamentuojamų profesijų atstovams, pavyzdžiui, teisininkams, auditoriams.

KIEK LAIKO TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugome pagal galiojančius teisės aktus reikalaujamą laikotarpį arba bet kokį kitą laikotarpį, priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo, konkrečiai:

 • duomenys, gauti užsiregistravus mūsų paslaugoms „Katalogas architektams“, „Įgaliotoji zona“ ir „Naujienlaiškis“, bus saugomi tol, kol atsisakysite paslaugos / naujienlaiškio; pasibaigus šiam laikotarpiui jūsų duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 3 metus;
 • duomenys, gauti užsiregistravus į mūsų mokymo kursus, bus saugomi 1 metus po mokymų;
 • duomenys, surinkti pirkimo / pardavimo tikslu, bus saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu; pasibaigus šiam laikotarpiui jūsų duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 10 metų;
 • įdarbinimo tikslais surinkti duomenys bus saugomi 6 mėnesius nuo įdarbinimo proceso pabaigos;
 • duomenys, gauti vizualiai stebint ALUPROF SA patalpas, bus saugomi 3 mėnesius nuo įrašymo datos.

KOKIAS TEISES TURITE?

Pagal galiojančius įstatymus turite šias teises:

 • teisę susipažinti su savo duomenimis – galite prašyti pateikti informaciją apie mūsų tvarkomus jūsų duomenis,
 • teisę ištaisyti savo duomenis – jei pastebėsite, kad mūsų tvarkomi duomenys apie jus yra netikslūs arba neišsamūs, galite prašyti pakeisti savo duomenis,
 • teisę prašyti ištrinti jūsų duomenis – galite prašyti ištrinti pas mus saugomus jūsų asmens duomenis, jei tai leidžiama pagal įstatymus,
 • teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą – jei manote, kad mūsų tvarkomų duomenų apimtis yra per plati, turite teisę prašyti apriboti šią apimtį,
 • teisę nesutikti – galite nesutikti su tolesniu duomenų tvarkymu,
 • teisę atšaukti sutikimą – jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis, pvz., naujienlaiškio tikslais, galite bet kada jį atšaukti,
 • teisę perkelti savo duomenis – galite prašyti, kad jūsų duomenis perkeltume kitam subjektui.

Taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kreipdamiesi į Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininką.

Jei norite pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių, siųskite mums el. laišką adresu iod_aluprof@grupakety.com arba rašykite mums: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

Jei turite klausimų apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną: Michałą Geilke, el. paštas iod_aluprof@grupakety.com