2023-11-08

Environmentální prohlášení o produktu čili jak stavební odvětví působí ve prospěch udržitelné výstavby

Postupující změny klimatu znamenají, že stále více odvětví provádí opatření proti účinkům globálního oteplování. Platí to také pro stavební odvětví, které odpovídá za značnou část emisí oxidu uhličitého. Jedním ze způsobů pro snížení negativního vlivu staveb na životní prostředí je používání stavebních materiálů, jejichž výroba a použití mají omezený dopad na stav přírody a klimatu. Tento způsob činností potvrzuje to, že výrobci získávají pro své výrobky environmentální prohlášení.

Co jsou a jaké výhody jsou s nimi spojeny, vysvětluje specialista firmy Aluprof, která získala EPD pro své výrobky již v roce 2019 pro hliníkové systémy, které nabízí.

Ekologické „certifikáty“ stavebních výrobků.

Environmentální prohlášení o produktu je také známé jako EPD (z angličtiny Environmental Product Declaration) nebo environmentální prohlášení typu III. Je to typ certifikátu, který specifikuje míru dopadu výrobku na životní prostředí (v souvislosti s těžbou surovin, energetickou náročností výrobního procesu, spotřebou vody a vytvářením odpadů) v jednotlivých fázích jeho výroby a po celou dobu životnosti (Life Cycle Assessment, LCA) – od získání materiálů přes fázi výroby, dopravu, montáž, používání až po likvidaci a recyklaci. Certifikát se uděluje na základě odborných posudků prováděných nezávislými, autorizovanými subjekty (např. Instytut Techniki Budowlanej), které mají požadované kompetence a znalosti v této oblasti a jsou sdruženy v mezinárodní organizaci ECO-Platform. Prohlášení EPD se vytváří na základě požadavků norem ISO 14025 a EN 15804 a je oficiálním dokumentem představujícím mimo jiné celkový objem skleníkových emisí způsobených přímo nebo nepřímo daným výrobkem (uhlíková stopa).

Environmentální prohlášení o produktu lze přirovnat k certifikátu potvrzujícímu jeho ekologickou povahu. Dokument umožňuje porovnat různé výrobky z hlediska jejich dopadu na životní prostředí a vybrat tak ty s nejnižším dopadem. Je to zvlášť důležité v případě stavebnictví, protože právě v tomto odvětví je dopad výrobních procesů na životní prostředí velmi vysoký“, Aluprof má EPD karty a je základem pro zlepšování procesů dopadu na životní prostředí od roku 2019, vysvětluje Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager firmy Aluprof, lídra ve výrobě inovativních a energeticky úsporných hliníkových systémů určených pro výrobu oken, dveří, fasád a slunečních clon pro stavební a konstrukční odvětví.

 Přínosy pro firmy a životní prostředí

V poslední době se stále více výrobců působících ve stavebnictví snaží získat environmentální prohlášení pro výrobky, které nabízejí. Vyplývá to do značné míry ze zpřísňujících se předpisů, které firmy zavazují k omezování dopadu výrobních procesů na životní prostředí. Je třeba však zdůraznit, že skutečnost vlastnění prohlášení EPD se promítá také do obchodního a vnímatelného prospěchu podniku. „Environmentální prohlášení o produktu je základem pro zlepšování procesů dopadu na životní prostředí a představuje jasný signál pro ekosystém stavebnictví, že daná firma funguje udržitelným způsobem a má za cíl snížení emisí oxidu uhličitého nebo spotřeby přírodních zdrojů a také zapojuje svůj dodavatelský řetězec do těchto procesů. Používání stavebních materiálů s EPD kartami umožňuje také investorům a developerům získat další body při žádosti o udělení jejich objektům certifikátů udržitelné výstavby v souladu se systémy BREEAM, LEED nebo DGNB. Tyto multikriteriální systémy hodnocení a ochrany budov propagují udržitelnou výstavbu a zdravé pracovní prostředí, díky čemuž činí investici prestižnější a výrazně tak zvyšují její hodnotu“, říká Aleksandra Baksik z firmy Aluprof. „EPD jsou v současnosti standardem na trhu komerčních nemovitostí, a to jak těch prodávaných, tak i určených k pronájmu. Díky nim potenciální investoři získávají také jistotu, že daný objekt se vyznačuje vysokou efektivitou z hlediska spotřeby energie a vody (což se promítá do nízkých nákladů na údržbu) a má malý dopad na člověka a životní prostředí. Navíc prohlášení umožňuje investorům činit vědomá spotřebitelská rozhodnutí, která vedou ke snížení dopadu budovy na životní prostředí“, dodává specialista.

Lídr v oboru s environmentálními prohlášeními o produktu

Mezi výrobce stavebních materiálů, pro které je prioritní otázka ochrany životního prostředí a svou činností reagují na potřeby trhu a požadavky investorů v tomto směru, je třeba zařadit firmu Aluprof. Díky optimalizaci výrobních procesů, využití recyklovaného hliníku a používání zelené energie ve výrobním procesu získal dodavatel hliníkových systémů pro stavebnictví environmentální prohlášení typu III pro své hliníkové profily, okenní a dveřní systémy a fasádní systémy, které jsou lisovány na bázi recyklovaných ingotů skupiny Grupa Kęty. Použití hliníkového recyklátu umožnilo výrazně snížit emise oxidu uhličitého v přepočtu na tunu hliníkových ingotů na úroveň 2,9 tCO2e. Tento výsledek je až šestkrát nižší než celosvětová norma pro primární hliníkové ingoty. Závazek firmy k proekologickým aktivitám potvrzuje také získání certifikátu Cradle to Cradle, který se uděluje průkopníkům v zavádění na trh výrobků pohánějících cirkulární ekonomiku, a spolupráce s asociacemi, které patří do organizace World Green Building Council (WGBC). „Propagace myšlenky udržitelného rozvoje je jedním z klíčových cílů firmy Aluprof, obsažených v politice ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), kterou firma přijala. Předpokládá ještě větší zapojení firmy do realizace činností souvisejících mj. s ochranou životního prostředí, včetně úsilí o klimatickou neutralitu, které chceme dosáhnut do roku 2050. Stojí za to zdůraznit, že ačkoli proekologické iniciativy, které podniká firma Aluprof již řadu let, byly pro další zdůraznění jejich důležitosti zahrnuty do strategických ekonomických cílů firmy pro roky 2021–2025“, poznamenává Bożena Ryszka, ředitelka marketingu a Public Relations Aluprof SA. „Naše zapojení do opatření pro ochranu životního prostředí potvrzuje také udělení systémům Aluprof environmentálních prohlášení o produktu, která jsou velmi nápomocná investorům při ucházení se o tzv. certifikáty zelených budov, jako jsou BREEAM nebo LEED“, dodává Bożena Ryszka.