Informacje dla akcjonariuszy

ALUPROF SA
Informacje dla akcjonariuszy

Aluprof SA

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-02-42-884
REGON: 070424429

Kapitał zakładowy/wpłacony: 4 028 350 PLN.

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106225

Aluprof SA jest jednym z czołowych producentów systemów aluminiowych w Europie. Spółka posiada swoje oddziały w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. Dzięki ponad 70 letniemu doświadczeniu firma posiada ponad 1700 stałych klientów. Roczne przychody ze sprzedaży Aluprof SA przekraczają 438 mln EUR. Eksport stanowi około 40% ogólnej sprzedaży. Firma zatrudnia ponad 2900 pracowników. Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA. 

Aluprof SA sprzedaje swoje rozwiązania do większości krajów europejskich a także do Stanów Zjednoczonych. Firma posiada przedstawicielstwa i centra dystrybucyjne na terenie całej Europy: w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Belgii, w Holandii, w Czechach, w Rumunii, na Węgrzech, na Ukrainie, a także w USA. Na rynkach zagranicznych firma Aluprof postrzegana jest jako duży i godny zaufania partner, co przekłada się na systematycznie rosnącą sprzedaż eksportową. Wysokiej jakości systemy architektoniczne z Polski znajdują odbiorców na zupełnie nowych rynkach, takich jak: Estonia, Azerbejdżan, Gruzja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Informacja o połączeniu spółek

ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, (43-300) Bielsko-Biała, wpisana w dniu 22.04.2002 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000106225, kapitał zakładowy: 4 028 350,00 zł, kapitał wpłacony: 4 028 350,00 zł, NIP 547-02-42-884, REGON 070424429, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, nr BDO 000004797 (Spółka Przejmująca) oraz ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie przy ul. Kujańskiej 10E, (77-400) Złotów,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000120632, NIP 767-000-00-75, REGON  000057388, kapitał zakładowy: 20 900 000,00 zł., kapitał wpłacony: 20 900 000,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, nr BDO 000061206 (Spółka Przejmowana) ogłaszają, że w dniu 9 grudnia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty uchwałami zarządów spółek uczestniczących w połączeniu i podpisany przez spółki Plan połączenia ww. spółek o następującej treści:

Plan połączenia

zał 1a Projekt Uchwały WZ ALUPROF SA ws łączenia spółek

zał 1b Projekt Uchwały WZ ROMB SA ws łączenia spółek

zał 1c Projekt Uchwały WZ ALUPROF SA ws zmiany Statutu

zał 2a Sprawozdanie finansowe ALUPROF SA

zał 2b Sprawozdanie finansowe ROMB SA

zał 3 Ustalenie wartości majątku ROMB SA

zał 4 Oświadczenie ALUPROF SA o stanie księgowym

zał 5 Oświadczenie ROMB SA o stanie księgowym

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28 lutego 2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami Pana Rafała Puzyrewskiego pod numerem telefonu  +48 662 275 673, adresem e-mail rpuzyrewski@grupakety.com lub w siedzibie Spółki pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

[2020-12-10] Piąte Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020-11-19] Czwarte Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020-10-29] Trzecie Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020-10-08] Drugie Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020-09-17] Pierwsze Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Rejestr akcjonariuszy

W dniu 27 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUPROF SA wybrało Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie jako podmiot uprawniony do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała ZWZ w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych