Ochrona środowiska

Aluprof SA zakład w Bielsku-Białej
Ochrona środowiska

Informacja dotycząca Zakładu Zwiększonego Ryzyka (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ALUPROF SA zakład w Bielsku-Białej, podawana do wiadomości publicznej.

1. Oznaczenie prowadzącego zakład

Dane firmy:

Aluprof SA ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 547-02-42-884 REGON:070424429 KRS: 0000106225 tel.: (+48) 33 81 95 300, fax: (+48) 33 82 20 512 e-mail: aluprof@aluprof.eu

Adres zakładu:

Aluprof SA Zakład w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (+48) 33 81 95 300, fax: (+48) 33 82 20 512 e-mail: aluprof@aluprof.eu

Kierujący zakładem:

Dyrektor Zakładu ALUPROF S.A. w Bielsku-Białej, tel.: (+48) 33 81 95 300, e-mail: aluprof@aluprof.eu

2. Klasyfikacja i Zgłoszenie Zakładu

Aluprof S.A. oddział w Bielsku-Białej w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, został zaklasyfikowany jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR). Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy POŚ zakład dokonał zgłoszenia i przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom, tj. Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

3. Opis działalności zakładu

Spółka akcyjna Aluprof zakład w Bielsku-Białej specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji systemów aluminiowych dla budownictwa: systemów okienno-drzwiowych i fasadowych. Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA i bazuje na profilach tam wyprodukowanych.

W zakładzie w Bielsku-Białej prowadzone są typowe procesy mechaniczne obróbki aluminium (cięcie, zagniatanie, pakowanie), procesy obróbki chemicznej przed lakierowaniem oraz malowanie proszkowe elementów aluminiowych.

Charakteryzując zakład pod kątem potencjalnych zagrożeń dla ludzi i środowiska szczególnie istotne są następujące procesy:

 • proces obróbki wstępnej elementów przeznaczonych do lakierowania proszkowego,
 • proces odlakierowania (usuwania powłok proszkowych z elementów aluminiowych),
 • neutralizacja ścieków.

W w/w procesach stosowane są substancję chemiczne mogące działać szkodliwie na ludzi i środowisko naturalne. Instalacje służące do mechanicznej obróbki kształtowników aluminiowych oraz do łączenia profili aluminiowych poprzez zagniatanie elementów z tworzywa sztucznego, cięcia na wymiar kształtowników oraz ich pakowania do wysyłki nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku

Jedyną podstawą do zaliczenia zakładu Aluprof SA w Bielsku-Białej do zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest ilość zgromadzonych substancji chemicznych, wyszczególnionych wg nazwy i kategorii w ilościach równych lub większych niż określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, w tabeli 1 lub 2, w kolumnie – ilość substancji niebezpiecznych decydująca o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją substancje te zostały uznane jako substancje spełniające kryteria dla substancji o klasie zagrożenia - toksyczność ostra (H1), (H2); kategoria 1, 2, 3. Klasyfikacja zagrożeń dla stosowanych w zakładzie substancji niebezpiecznych wymienionych w rozporządzeniu:

 • Toksyczność ostra, 2 kategoria – H300 Połknięcie grozi śmiercią,
 • Toksyczność ostra, 3 kategoria- H301 Działa toksycznie po połknięciu,
 • Toksyczność ostra, 1 i 2 kategoria – H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą,
 • Toksyczność ostra, 2 kategoria – H330 Wdychanie grozi śmiercią,
 • Toksyczność ostra, 3 kategoria – H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

Oprócz wymienionych powyżej, nieznaczne ilości substancji niebezpiecznych pożarowo wykorzystuje się w procesach pomocniczych takich jak np. czyszczenie techniczne, analizy chemiczne, transport (paliwo w wózkach widłowych).
Zakład Aluprof SA wdrożył niezbędne systemy bezpieczeństwa.

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

ALUPROF SA posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii opisany w procedurach i instrukcjach w zakresie:

 • postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • powiadamiania o zagrożeniu osób i odpowiednich służb ratowniczych
 • czynności zabezpieczających
 • prowadzenia ewakuacji
 • ograniczenia skutków awarii dla ludzi i środowiska

Zastosowane w zakładzie środki techniczne i technologiczne, jak monitorowanie procesów, sygnalizacja przekroczeń zadanych parametrów, zabezpieczenia związane z magazynowaniem i transportem sprawiają, że możliwość zaistnienia awarii i jej oddziaływania na środowisko została ograniczona do minimum. Wdrożone rozwiązania organizacyjne, precyzyjne procedury postępowań oraz szkolenia pracowników dają gwarancję ograniczenia skutków awarii przemysłowej tylko do terenu zakładu, tj. przestrzeni wewnętrznej hal, w których występują instalacje technologiczne zawierające substancje toksyczne. Tereny sąsiadujące z zakładem ALUPROF SA w Bielsku-Białej nie są objęte zagrożeniem.Data ukazania informacji na stronie www.aluprof.com: 26.04.2017