2016-07-14

Systemy przeciwpożarowe od ALUPROF

Szklane budowle wzbudzają zachwyt i uznanie za sprawą efektownych systemów aluminiowych. Solidna konstrukcja profili oraz lśniące szkło dają niepowtarzalny efekt. Tym bardziej kiedy obiekt zwraca uwagę także oryginalną architekturą. Firma ALUPROF posiada w swoim portfolio inwestycje, które przyciągają wzrok przechodniów nietypowym wyglądem. Do coraz popularniejszych należą systemy przeciwpożarowe.

W ciągu roku w Polsce powstaje ponad 250 nowych obiektów z wykorzystaniem systemów aluminiowych ALUPROF. Często stosowane są jako fasady salonów samochodowych, banków, hoteli, oper, filharmonii, szpitali, wydziałów wyższych uczelni oraz kompleksów handlowych czy rozrywkowych. Aluminium to tworzywo coraz chętniej wykorzystywane we współczesnym budownictwie. Wpływ na to mają przede wszystkim jego właściwości: ponadprzeciętna wytrzymałość i plastyczność, a przy tym trwałość, czyniąca go wyjątkowo odpornym na korozję. Aluminiowe systemy przeciwpożarowe ALUPROF pozwalają wykonywać różnorodne elementy zabudowy, odpowiedzialne za organizację w budynkach tzw. stref ochrony przeciwpożarowej i zapewniające odpowiednie warunki dla ewakuacji osób. Zakres tych rozwiązań obejmuje zarówno produkty powiązane konstrukcyjnie z grupą systemów okienno-drzwiowych, jak i bazujące na fasadowych systemach słupowo-ryglowych. Rynek systemów przeciwpożarowych jest dość stabilny pod kątem rozwiązań technicznych – konstrukcje oparte o profile z odpowiednimi wypełnieniami ognioochronnymi oraz akcesoriami uzupełniającymi znane są co najmniej od kilkunastu lat. Odporność ogniowa tego typu konstrukcji, w zależności od potrzeb może mieścić się w klasach od El15 aż do El120 dla konstrukcji pionowych.

Systemy przeciwpożarowe coraz popularniejsze

Standardy budownictwa stale rosną, a bezpieczeństwo i ochrony osób przed skutkami ognia i dymu jest jednym z wymagań priorytetowo traktowanych we współczesnej architekturze. Sprawia to, że rynek systemów przeciwpożarowych jest duży, a dynamika jego rozwoju jest zdecydowanie większa niż w przypadku podstawowych systemów okienno-drzwiowych i fasadowych. Systemy przeciwpożarowe są konsekwentnie modernizowane i udoskonalane. Ich rozwój polega zarówno na zwiększaniu odporności ogniowej, poszerzaniu możliwości konstrukcyjnych, jak również na usprawnianiu procesów technologicznych i obniżaniu pracochłonności produkcji.

Konstrukcja przegród i drzwi przeciwpożarowych jest najczęściej oparta o profile z izolacją termiczną. Nie jest ona kluczowym elementem mającym wpływ na odporność ogniową. Jednak zastosowanie przekładek termicznych powoduje, ze taki system nadaje się do użytku nie tylko jako przegroda wewnętrzna, lecz także jako zabudowa zewnętrzna. Istnieją systemy ścianek i drzwi, które w podstawowym zakresie nie posiadają własności ognioodpornych, lecz dzięki zastosowaniu dodatkowych wkładów ogniochronnych oraz odpowiednich akcesoriów i okuć nabierają cech zabudowy przeciwpożarowej. Z reguły jednak rozwiązania spełniają wymogi odpowiedniej klasy EL, bazując na profilach zaprojektowanych specjalnie z myślą o realizacji tych wymagań. Profile te są zwykle zbudowane symetrycznie, co ma podwójne znaczenie: gwarantuje identyczną odporność ogniową niezależnie od tego, z której strony wystąpi pożar. Taka konstrukcja jest także optymalna pod kątem produkcji profili i ich późniejszej obróbki oraz montażu.

Jak wymyślił to ALUPROF?

Przykładem rozwiązania o symetrycznej budowie i dużych możliwościach technicznych jest jeden z najpopularniejszych na polskim rynku systemów przegród i drzwi przeciwpo­żarowych: ALUPROF MB-78EI. Jego profile mają 3 komory, z których środkowa jest jed­nocześnie strefą izolacji ter­micznej. Ma on możliwość zastosowania dwóch rodza­jów wkładów: ogniochron­nych: typu GKF lub CI, które w zależności od układu i ilo­ści komór, w jakich zostaną użyte dają możliwość uzyska­nia klasy od EI15 aż do EI90. Konstrukcja jest bar­dzo wytrzymała: pozwala na wykonywanie drzwi i ścianek o dużych gabarytach, jest elastyczna pod względem rodzaju możliwych do za­montowania w niej okuć, zamków, samozamykaczy i innych akcesoriów, posiada także szeroki zakres grubo­ści wypełnień, który wynosi od 6 do 49 mm. Może w nim być zastosowane zarówno pojedyncze szkło ogniood­porne, jak i termoizolowane zestawy zespolone, wykona­ne z użyciem takiego szkła. Uszczel­nienia drzwi pozwala uzyskać odpowiednie parametry odporności na infiltrację wody i powietrza, łącznie z dymoszczelnością w klasie Sm, Sa. System MB-78EI, od czasu nowelizacji w 2012 roku Aprobaty Technicznej ITB, jest także podstawą in­nych ciekawych konstrukcji: automatycznych drzwi prze­suwnych MB-78EI DPA w klasach EI15 oraz EI30, a także przegród przeciw­pożarowych MB-118EI o od­porności ogniowej w klasie EI120. Ta ostatnia bazuje na pięciokomoro­wych profilach, w których każda komora jest wypełnio­na wkładem ogniochron­nym, a zakres ich szklenia dochodzi do 84 mm.

W zakresie przeciwpoża­rowych systemów fasadowych przykładami mogą być kon­strukcje ALUPROF MB-SR50 EI oraz MB-SR50N EI. Rozwią­zania te oparte są na pod­stawowych systemach słupowo-ryglowych, które wyposażone są w dodatkowe wkłady ogniochronne we­wnątrz profili oraz akcesoria uzupełniające, funkcjonują­ce w przestrzeni powstałej pomiędzy wypełnieniami, konstrukcją nośną i listwami do szklenia. Dzięki temu fa­sada przeciwpożarowa wizualnie niczym nie różni się od swojej wersji podstawowej. Systemy MB-SR50 EI oraz MB-SR50N EI to także rozwiązania uniwersalne: dają możliwość stosowania zarówno w formie zabudowy zewnętrznej, jak i w postaci wysokich przegród we­wnętrznych, można z nich wykonywać także przeszkle­nia dachowe. Fasady piono­we lub te odchylone od pio­nu o kąt ±15° posiadają odporność ogniową w kla­sach od EI15 do EI60, nato­miast przeszklenia dachowe: klasę RE30 / REI20. Pomimo spełniania ostrych kryteriów bezpieczeństwa pożarowe­go systemy te dają dużą swobodę w kształtowaniu brył architektonicznych: w konstrukcjach przestrzen­nych segmenty fasad piono­wych można połączyć pod kątem ±7,5°, natomiast da­chy mogą być płaskie lub pochylone pod kątem do 80°, stanowiąc konstrukcje jedno- lub dwuspadowe.

Ważną cechą oddzieleń przeciwpożarowych jest możliwość łączenia ze sobą różnych konstrukcji z zacho­waniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przy­kładem są tu drzwi systemu MB-78EI wbudowane w fasa­dzie. Cała wykonana w ten sposób konstrukcja może mieć klasę EI30 lub EI60. Podobna możliwość wbudo­wania drzwi MB-78EI istnieje także w systemie ścianek MB-118EI.