REGULAMIN

SPOTKAŃ Z KLIENTAMI
REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania spotkania regionalnego dalej zwanego Imprezą) będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 3. Osobą odpowiedzialną za Imprezę jest Bożena Ryszka, Dyrektor Marketingu i PR.

2. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Impreza ma charakter zamknięty i przeznaczona jest jedynie dla klientów Spółki Aluprof SA (ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 81 95 300, fax. +48 33 82 20 512, aluprof@aluprof.eu) (zwanej dalej Spółką), a wstęp na nią jest bezpłatny.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora/Spółki, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 4. Na Imprezy nie zostaną wpuszczone osoby nietrzeźwe oraz znajdujące się pod wpływem innych środków odurzających.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt oraz wnoszenia alkoholu na teren Imprezy.
 6. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa zastrzega się możliwość przerwania Imprezy.
 7. W przypadku gdy imprez dotyczy zwiedzania siedziby Spółki Osoby zwiedzające zobowiązane są bezwzględnie podporządkować się przewodnikowi.
 8. W przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, skaleczeń, ran, informacja musi być natychmiast zgłoszona organizatorowi.
 9. W przypadku zwiedzania Spółki wszelkie informacje uzyskane podczas wizyty są poufne.
 10. W czasie Imprezy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i ochrony ppoż., które obowiązują w Spółce lub miejscu odbywania się Imprezy.

3. ZABRANIA SIĘ:

 1. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
 2. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
 3. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.
 4. Nie wolno dotykać żadnych urządzeń i maszyn, chyba ze służą do celów demonstracyjnych.
 5. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków oraz napojów poza wyznaczonymi miejscami (w tym również alkoholowych) .
 6. Zabrania się używania otwartego ognia na terenie Imprezy.
 7. Zabrania się fotografowania oraz filmowania na terenie Imprezy.
 8. Podczas Imprezy obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej.
 9. Podczas Imprezy dotyczącej zwiedzania siedziby Spółki zabronione jest oddalanie się od grupy i przebywanie w miejscach niedozwolonych oraz samowolnego zmieniania trasy zwiedzania.
 10. Prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
 11. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. napojów alkoholowych,
  5. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  6. środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wszelkie przedmioty pozostawione na terenie Imprezy (w tym również za przedmioty wartościowe).
  2. szkody poniesione na skutek nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Spółka utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacyjnych, promocji lub reklamy Spółki oraz innych spółek z grupy kapitałowej Grupy Kęty w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać przez Spółkę utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wejście na teren imprezy jest dobrowolne.
 3. Administratorem danych zebranych na potrzeby organizacji Imprezy jest Spółka. Dane uczestników imprezy są przetwarzane w celach:
  1. W przypadku identyfikacji osób które wyraziły chęć uczestnictwa w imprezie (pracowników Spółki) są to dane w postaci: imion, nazwisk, nazwy firmy , a podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie. Te dane są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki odpowiedzialnym za organizacje imprez jak i zewnętrznej firmie odpowiedzialnej za jej zabezpieczenie. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. * - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. W przypadku danych w postaci wizerunku twarzy podstawą ich przetwarzania jest art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnychzgoda na uczestnictwo w dobrowolnej imprezie masowej która poddawana jest archiwizacji fotograficznej/wideo oraz w odpowiednich przypadkach jako wizerunek osoby której wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak imprezy czy zgromadzenie. Dane z dokumentacji fotograficznej (w tym wideo) będą dostępne dla każdej osoby która znajdzie się w posiadania materiałów promocyjnych Spółki w których zdjęcia z Imprezy będą zamieszczone. Dotyczy to zarówno formy papierowej, jak i elektronicznej (np. portale Internetowe czy media społecznościowe). Dane będą przetwarzane przez bliżej nieokreślony okres czasu- minimum 15 lat. W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Pan Michał Geilke, iod_aluprof@grupakety.com, GSM: 783 384 378. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich do przenoszenia. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Spółki. Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą wydawane wyłącznie w specjalnie wyznaczonym przez Spółkę punkcie.
 5. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Spółka.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Organizator nie zapewnia przyłącza prądu.
 3. Służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracownicy agencji ochrony osób i mienia, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnieni zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  2. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II pkt.7 Regulaminu,
  3. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  4. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 4. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
 5. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
  1. Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
  2. powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu,
  3. powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
  4. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji zgodnie z wytycznymi w miejscu imprezy.
  5. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za Imprezę w danym miejscu.
 7. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
  1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
  2. Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
  3. Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
  4. W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.

6. POZSOTAŁE INFOMACJE

Niniejszy Regulamin jest dostępny:

Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.