2021-11-10

Energia ze znakiem jakości - kolejny krok w działaniach proekologicznych Aluprof

W nawiązaniu do realizacji celów wynikających ze strategii Zrównoważonego Rozwoju spółka Aluprof SA oraz Grupa Kapitałowa Kęty zdecydowała się na zakup czystej energii ze Źródeł Odnawialnych. W najbliższych dwóch latach do Aluprof spółki działającej w ramach Grupy Kapitałowej Kęty dostarczona zostanie energia w całości pochodzącą z odnawialnych źródeł energii - biomasy (OZE). Ten krok to kolejny element strategii zarządzania emisjami spółki, które sukcesywnie ulegać będą redukcji.

Plan redukcji emisji rozłożony na kolejne lata skupia się w głównej mierze na doskonaleniu procesów produkcyjnych i inwestycjach w nowoczesny park maszynowy. Wśród dodatkowych narzędzi należy wymienić wykorzystanie instrumentu polityki środowiskowej UE - Gwarancji Pochodzenia. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE jest dokumentem poświadczającym odbiorcy, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Łączny wolumen dostarczanej energii pochodzącej z biomasy wyniesie 14000 MWh i pokryje 100% zapotrzebowania firmy na energię elektryczną co potwierdza certyfikat wystawiony przez Towarową Giełdę Energii S.A. 68% wartości śladu węglowego Aluprof stanowi właśnie zakupiona energia elektryczna.

Zakup zielonej energii potwierdzony jest certyfikatem Gwarancji Pochodzenia wystawionym przez operatora sprzedaży zielonej energii spółkę Respect Energy.

Dodatkowo warto wspomnieć, że projekty prośrodowiskowe zrealizowane w Grupie Kapitałowej Kęty w roku 2020 zredukowały emisję GHG o 1104 tony/rok, co stanowiło 5,9% emisji Grupy z zakresu 1.

Jakie korzyści niesie korzystanie z energii odnawialnej?

Odnawialne źródła to ekologiczna opcja pozyskiwania energii, bez szkody dla natury. OZE to przeciwwaga dla smogu powstającego np. w wyniku spalania paliw stałych czy spalania opału o złej jakości. Warto wiedzieć, że każda kilowatogodzina (kWh), która zostaje wytworzona z biomasy, na farmie fotowoltaicznej czy poprzez turbiny wiatrowe, przeciwdziała emisji do atmosfery ponad kilograma CO2, a także w mniejszych ilościach dwutlenku siarki czy tlenków azotu. W aspekcie ochrony zdrowia atutem OZE jest ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska. Odchodzenie od paliw kopalnych w procesie wytwórczym jest długofalowe. Węgiel wciąż stanowi główne źródło produkcji energii elektrycznej na całym świecie, mimo iż jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza - negatywnie wpływającego na zdrowie - oraz gazów cieplarnianych wpływających na zmianę klimatu. W aspekcie tych faktów przejście na OZE w procesie produkcyjnym jest zdecydowanym krokiem w zrównoważoną przyszłość, lepszą ochronę klimatu i zdrowia ludzi. Transformacja energetyczna jest celem Europejskiego Zielonego Ładu i ambicją w osiągnięciu neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku.

aluprof