Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Katalog dla Architektów ALUPROF S.A.
Regulamin

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator/ Administrator Serwisu - spółka ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000106225, NIP 547-02-42-884, REGON: 070424429, Kapitał zakładowy/wpłacony: 4.028.350 PLN.
 2. Administrator danych osobowych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 3. Domena – adres w sieci Internet, pod którym dostępny jest Serwis.
 4. Partner biznesowy – osoba fizyczna lub prawna współpracująca lub potencjalnie zainteresowana współpracą z Administratorem.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego Katalog dla Architektów ALUPROF S.A.
 6. Serwis – strony internetowe spółki ALUPROF S.A. dostępne w serwisie Katalog dla Architektów dostępnym w domenie: architekci.aluprof.eu umożliwiające Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie,
 7. Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu ALUPROF S.A. Wnioskujący - każda osoba fizyczna lub prawna wnioskująca o dostęp do Serwisu ALUPROF S.A.

§ 2 Wymogi prawne

 1. Każdy Wnioskujący przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu ALUPROF S.A. jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie pod adresem http://architekci.aluprof.com/regulamin
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Wymagania techniczne

W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika następującego wyposażenia:

 1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej: a) system operacyjny Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 wyposażony w jedną z poniższych przeglądarek internetowych:
  • Google Chrome - najnowsza stabilna wersja,
  • Mozilla Firefox - najnowsza stabilna wersja,
  • Microsoft Edge - najnowsza stabilna wersja,
  • Opera - najnowsza stabilna wersja, b) system operacyjny iOS wyposażony w przeglądarkę internetową Apple Safari w najnowszej, stabilnej wersji, c) konfiguracja przeglądarki internetowej:
  • włączona obsługa ciasteczek (cookies),
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player - najnowsza stabilna wersja, d) do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Acrobat Reader, AutoCAD, Revit lub ArchiCAD.
 2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu

 1. W celu umożliwienia Wnioskującemu korzystanie z Serwisu należy: a) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie http://architekci.aluprof.com/slogin, b) zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić niezbędne zgody zaznaczając w formularzu wymagane okienka tzw. checkbox, c) aktywować przycisk „Zarejestruj”, d) potwierdzić zgłoszenie poprzez aktywowanie odnośnika znajdującego się w wiadomości przesłanej na wskazany adres e-mail.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu wyłącznie dla Partnerów biznesowych Administratora.
 3. Z chwilą nadania Wnioskującemu dostępu do Serwisu przez Administratora Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony o świadczenie drogą elektroniczną bezpłatnej usługi dostępu do Serwisu.
 4. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z usługi dostępu do Serwisu przesyłając zgłoszenie na adres: kda@aluprof.eu

§ 5 Zasady świadczenia usług

 1. Administrator Serwisu będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał nieodpłatnie katalogi produktów oraz pliki do projektowania.
 2. Administrator Serwisu może w dowolnym momencie modyfikować funkcjonalność Serwisu bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikowanych w Serwisie w dowolnym momencie.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane w postaci imienia, nazwiska, firmy, e-mail, miasta, kraju, kodu pocztowego, nr telefonu posłużą jedynie do weryfikacji tożsamości Partnera biznesowego w celu umożliwienia dostępu do Serwisu.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych jest spółka ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 819 53 00, e-mail: aluprof@aluprof.eu
 4. Podane dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Aluprof S.A. oraz zewnętrznemu dostawcy usługi administracji Serwisem. W przypadku, gdy dany użytkownik działa na obszarze obsługiwanym przez jedną ze spółek zależnych ALUPROF S.A. pracownicy tej spółki także mogą mieć dostęp do danych użytkownika. Dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi, aż do momentu: a) rezygnacji z usługi poprzez żądanie zlikwidowania konta dostępu do serwisu, wysłane na adres kda@aluprof.eu. b) uzyskania przez Administratora informacji, że podane dane są nieaktualne.
 7. Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 8. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do żądania od Aluprof S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu należy przesłać stosowną wiadomość z żądaniem na adres kda@aluprof.eu
 9. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Administratora – Panem Michałem Geilke , e-mail: iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00.

§ 7 Ochrona własności intelektualnej

 1. ALUPROF S.A. z/s przy ul. Warszawskiej 153, 43‑300 Bielsko-Biała jest właścicielem materiałów zawartych w niniejszym Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz ALUPROF S.A.
 3. Użytkownik ma prawo do wykorzystywania materiałów zawartych na stronach Serwisu wyłącznie na użytek własny jako partnera biznesowego ALUPROF S.A., w ramach realizowanych projektów.
 4. Użytkownik ma obowiązek zachowania w poufności dane autoryzujące dostęp do Serwisu w postaci loginu i hasła dostępowego i nie ma prawa udostępniania tych danych osobom trzecim.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Działu Marketingu i Public Relation ALUPROF S.A. na adres e-mail: kda@aluprof.eu
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane: a) dane identyfikujące Użytkownika, b) dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail c) opis problemu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu nie gwarantuje ciągłości działania Serwisu, która może zostać okresowo przerwana w wyniku wystąpienia czynników wewnętrznych takich jak np. prowadzenie prac konserwacyjnych lub czynników zewnętrznych, nie związanych bezpośrednio z działaniami Administratora Serwisu np. w skutek działania siły wyższej, usterki na serwerze obsługującym Serwis lub awarii na łączach internetowych.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane przerwą w działaniu Serwisu oraz będące skutkiem niezgodnego z Regulaminem lub z prawem wykorzystywania Serwisu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.
 2. W przypadku wprowadzenia przez Administratora Serwisu nowego Regulaminu zapisy w nim zawarte obowiązują od momentu jego publikacji w Serwisie, wyjątek stanowi sytuacja gdy w Regulaminie został określony inny termin jego obowiązywania.
 3. Zapisy Regulaminu wiążą Użytkownika z chwilą ich publikacji.
 4. Brak akceptacji wprowadzonych w Regulaminie zmian należy zgłosić na adres mailowy kda@aluprof.eu Konsekwencją zgłoszenia będzie zablokowanie możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu mające związek ze świadczeniem usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2018 r.