Współadministrowanie

Uzgodnienia umów o współadministrowaniu danymi
Współadministrowanie

„Zasadnicza treść uzgodnień umów o współadministrowaniu"

Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:
ALUPROF S.A. z/s 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 zwaną dalej „Współadministratorem 1”,
ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o. z/s w Ostrava, Hrabová, Na Rovince 879, PSČ 720 00, zwaną dalej „Współadministratorem 2”,
ALUPROF Deutschland GmbH, z/s Steller Heide 20, 28790 Schwanewede Deutschland, zwaną dalej „Współadministratorem 3”,
ALUPROF Hungary Kft. z/s 2120 Dunakeszi, Bagoly ulica 11, Węgry, zwaną dalej „Współadministratorem 4”,
ALUPROF SYSTEM UKRAINA s.r.o. z/s Ukraina, 04116 Kijów, ulica Szoludenka, budynek 3, zwaną dalej „Współadministratorem 5”,
ALUPROF SYSTEM – ROMANIA S.R.L. z/s CA Rosetti nr 17, et2, Biuro nr 201Campus17, Sektor 2, Bukareszt, Rumunia, zwaną dalej „Współadministratorem 6”,
ALUPROF BELGIUM NV z/s Industriepark Hoogveld (Zone 1) Wissenstraat 2,9200 Dendermonde, Belgia, zwaną dalej „Współadministratorem 7”,
Aluprof Netherlands B.V. z/s Platinawerf 20g, 6641 TL Beuningen, Holland, zwaną dalej „Współadministratorem 8”,

zostały zawarte umowa o współadministrowanie Państwa danymi osobowymi, w odpowiednich przypadkach. Spółki zgodnie oświadczają, że każda z nich ma dostęp do danych zbieranych na podstawie zgód, których administratorami są Spółki w zakresie danych klientów (w postaci imion, nazwisk, danych rejestrowych, adresów e-mail, nr telefonów/ fax, loginów, nr klienta) i potencjalnych klientów (w postaci imion, nazwisk, danych rejestrowych, adresów e-mail, nr telefonów/ fax, loginów) danej Spółki, przetwarzanych przy użyciu następujących narzędzi: Newslettera, Katalogu dla architektów, Strefy autoryzowanej. Dane te są przetwarzane jedynie w przypadku wyrażenia zgody Klienta/potencjalnego klienta w celu związanym z marketingiem danej spółki w zależności od wydanej przez Klienta/potencjalnego klienta zgody na takie działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Zgodnie z motywem 37 RODO ALUPROF S.A. jest przedsiębiorstwem sprawującym kontrole nad Spółką Zależną. Ponad to mając na uwadze motyw 48 RODO, administratorzy, którzy są częścią grupy przedsiębiorstw (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 19 RODO) mają prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy danych klientów lub pracowników.

W celu należytej realizacji przetwarzania danych osobowych, o którym mowa powyżej, każda ze Spółek zobowiązuje się do:

  1. Realizacji zasad przetwarzania danych: zgodności z prawem, przejrzystości, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia ich przechowywania oraz zapewnienia ich poufności i integralności, w szczególności w odniesieniu do art. 5 RODO;
  2. Zapewnienia, że dane osobowe udostępniane innym Spółkom zostały pozyskane w sposób legalny na podstawie podstawy prawnej określonej w art. 5, 6 i/lub 9 RODO;
  3. Realizacji obowiązków informacyjnych względem osób, których dane dotyczą także w zakresie informowania o udostępniania danych innym Spółkom oraz odebraniu stosownych zgód, w szczególności na działania marketingowe;
  4. Realizowania praw osób, których dane dotyczą w zakresie tych danych osobowych, których konkretna Spółka jest administratorem określonych w art. 12-22 RODO, z naciskiem na obowiązki wynikające z art. 13 i 14 w odniesieniu do danych Spółki ALUPROF S.A.
  5. Należytego zabezpieczenia danych osobowych udostępnionych oraz pozyskanych w ramach niniejszego porozumienia, w szczególności poprzez ograniczenie dostępu do danych dla osób nieupoważnionych;
  6. Nadawanie uprawnień do dostępu do danych osobowych dla pracowników, którzy zobowiążą się do zachowania ich w poufności;
  7. Usuwania tych danych osobowych, których okres przetwarzania upłynął, a których jest administratorem;
  8. Realizowania innych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;

Wszelkie zapytania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych dotyczące gromadzonych w ramach formularza zapisu do usługi prosimy kierować do ALUPROF S.A. z/s 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, Polska, e-mail:  ido_aluprof@grupakety.com.

aluprof